Tokens: 43157
Username:
hevak
Last played:
18 Feb 2017
Joined:
1 Jan 1970


Kaveh Playing From: Greece
میشود در همین لحظه از راه برسی و جوری مرا در آغوش بگیری که حتی عقربه ها هم جرات نکنند از این لحظه عبور کنند و من به اندازۀ تمام روزهای کم بودنت تورا ببویم و در این زمان متوقف،سال ها در آغوشت زندگی کنم،بی ترس فرداها؟Last Games:
Kaveh IA444I 7:6 Majid Arash Rad
Kaveh IA444I 7:3 Majid Arash Rad
Kaveh IA444I 7:2 Majid Arash Rad
Kaveh IA444I 7:4 Majid Arash Rad
Kaveh IA444I 2:7 Majid Arash Rad
Kaveh IA444I 1:7 Majid Arash Rad
Kaveh IA444I 7:6 Majid Arash Rad
Kaveh IA444I 7:2 Majid Arash Rad
Kaveh IA444I 7:5 Majid Arash Rad
IA444I Kaveh 7:6 BABAK Majid
IA444I Kaveh 7:0 BABAK Majid
IA444I Kaveh 4:7 BABAK Majid
IA444I Kaveh 5:7 BABAK Majid
IA444I Kaveh 6:7 BABAK Majid
IA444I Kaveh 7:1 BABAK Majid
IA444I Kaveh 7:0 BABAK Majid
Kaveh mahshid 7:3 Farhad FTH
Kaveh mahshid 6:7 Farhad FTH
Kaveh mahshid 5:7 Farhad FTH
Kaveh mahshid 4:7 Farhad FTH
Kaveh mahshid 7:4 Farhad FTH
Kaveh mahshid 2:7 Farhad FTH
Kaveh mahshid 5:7 Farhad FTH
Kaveh mahshid 7:4 Farhad FTH
Kaveh mahshid 7:5 Farhad FTH
Kaveh mahshid 7:6 Farhad FTH
Kaveh mahshid 7:3 Farhad FTH
Kaveh mahshid 6:7 Farhad FTH
Kaveh mahshid 7:3 Farhad FTH
Kaveh mahshid 7:3 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 7:4 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 7:1 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 7:3 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 3:7 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 5:7 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 7:6 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 2:7 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 7:1 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 6:7 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 7:4 INNUENDO Arash Rad
Kaveh mahshid 7:5 INNUENDO Sina
Kaveh mahshid 4:7 INNUENDO Sina
Kaveh mahshid 4:7 INNUENDO Sina
Kaveh mahshid 7:1 Hokm 1 Sina
Kaveh mahshid 7:3 Hokm 1 Sina
Kaveh mahshid 7:5 Hokm 1 Sina
Kaveh mahshid 7:5 Hokm 1 Sina
Kaveh mahshid 4:7 Hokm 1 Sina
Kaveh mahshid 7:4 Hokm 1 Sina
Kaveh mahshid 7:2 INNUENDO Sina
Kaveh mahshid 4:7 MR Hamed
Kaveh mahshid 4:7 MR Hamed
Kaveh mahshid 5:7 MR Hamed
Kaveh mahshid 1:7 MR Hamed
Kaveh mahshid 3:7 MR Hamed
Kaveh mahshid 3:7 MR Hamed
Kaveh mahshid 6:7 MR Hamed
Kaveh mahshid 7:0 MR Hamed
Kaveh mahshid 7:5 MR Hamed
Kaveh mahshid 7:1 MR Hamed
Kaveh mahshid 7:3 MR Hamed
Kaveh Hamed 3:7 MR mahshid
Kaveh Hamed 4:7 MR mahshid
Kaveh Hamed 4:7 MR mahshid
Kaveh Hamed 3:7 MR mahshid
Kaveh Hamed 7:5 MR Hokm 1
Kaveh Hamed 7:3 MR Hokm 1
Kaveh Hamed 7:3 MR GoLaBi
Kaveh Hamed 7:2 MR GoLaBi
Kaveh Hamed 2:7 MR GoLaBi
Kaveh Hamed 7:5 MR GoLaBi
Kaveh Hamed 0:7 MR GoLaBi
Kaveh GoLaBi 1:7 Elyar Arash Rad
Kaveh GoLaBi 4:7 Elyar Arash Rad
Kaveh GoLaBi 3:7 Elyar Arash Rad
Kaveh GoLaBi 2:7 Elyar Arash Rad
Kaveh GoLaBi 7:5 Elyar Arash Rad
Kaveh GoLaBi 7:1 Elyar Arash Rad
Kaveh GoLaBi 2:7 Elyar Arash Rad
Kaveh GoLaBi 3:7 Elyar Arash Rad
Kaveh GoLaBi 4:7 Elyar Arash Rad
Kaveh mahshid 3:7 mehran Majid
Kaveh mahshid 7:6 mehran Majid
Kaveh mahshid 4:7 mehran Majid
Kaveh mahshid 7:5 mehran Majid
Kaveh mahshid 7:5 mehran Majid
Kaveh mahshid 5:7 mehran Majid
Kaveh mahshid 7:3 mehran Majid
Kaveh mahshid 3:7 mehran Majid
Kaveh mahshid 7:2 mehran Majid
Kaveh mahshid 5:7 mehran Majid
Kaveh mahshid 7:5 mehran Majid
Kaveh mahshid 2:7 mehran Majid
Kaveh Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Kaveh Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Kaveh Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Kaveh Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Kaveh Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Kaveh Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Kaveh Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Kaveh Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Kaveh Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Kaveh Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Kaveh Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Shamim IA444I 7:5 Kaveh Judy
Shamim IA444I 7:3 Kaveh Judy
Shamim IA444I 7:6 Kaveh Judy
Shamim IA444I 4:7 Kaveh Judy
Shamim IA444I 6:7 Kaveh Judy
Shamim IA444I 7:1 Kaveh Judy
Shamim IA444I 5:7 Kaveh Judy
Shamim IA444I 3:7 Kaveh Judy
Kaveh Mahdi 7:0 Judy Hokm 2
Kaveh Mahdi 7:5 Judy Hokm 2
Kaveh Mahdi 7:1 Judy Hokm 2
Kaveh Mahdi 6:7 Judy Hokm 2
Kaveh Mahdi 7:6 Judy Hokm 2
Kaveh Mahdi 7:2 Judy Hokm 2
Kaveh Mahdi 0:7 Judy Hokm 2
Kaveh Mahdi 7:6 Judy Hokm 2
Kaveh Hokm 1 7:1 Judy Hokm 2
Kaveh Arash Rad 7:4 hamid360 Taymaz
Kaveh Arash Rad 7:4 hamid360 Taymaz
Kaveh Arash Rad 7:2 hamid360 Taymaz
Kaveh Arash Rad 7:6 hamid360 Taymaz
Kaveh Arash Rad 4:7 hamid360 Taymaz
Kaveh Arash Rad 2:7 hamid360 Taymaz
Kaveh Arash Rad 7:5 hamid360 Taymaz
Kaveh Arash Rad 7:1 hamid360 Taymaz
Kaveh Arash Rad 7:3 hamid360 Taymaz
Kaveh Arash Rad 0:7 hamid360 Taymaz
Kaveh Arash Rad 0:7 hamid360 Taymaz
Kaveh Melina 7:4 Samane Hokm 2
Kaveh Melina 3:7 Samane Hokm 2
Kaveh Melina 7:5 Samane Hokm 2
Kaveh Melina 7:4 Samane Hokm 2
Kaveh Melina 7:6 Samane Hokm 2
Kaveh Melina 7:4 Samane Hokm 2
Kaveh Melina 7:1 Samane Hokm 2
Kaveh Melina 7:2 Samane Hokm 2
Kaveh Melina 0:7 Samane Hokm 2
Kaveh Melina 4:7 Samane Hokm 2
Kaveh Melina 2:7 Samane Hokm 2
Kaveh Hamed 7:3 Hokm 1 Ali
Kaveh Hamed 7:0 Hokm 1 Ali
Kaveh Hamed 7:4 Hokm 1 Ali
Kaveh Hamed 2:7 Hokm 1 Ali
Kaveh Hamed 4:7 Hokm 1 Ali
Kaveh Hamed 6:7 ۩ARMaN۩ Ali
Kaveh Hamed 7:0 ۩ARMaN۩ Ali
Kaveh Hamed 2:7 ۩ARMaN۩ Ali
Kaveh Hamed 4:7 Nahid GoLaBi
Kaveh Hamed 4:7 Nahid GoLaBi
Kaveh Hamed 6:7 Nahid GoLaBi
Kaveh Hamed 0:7 Nahid GoLaBi
Kaveh Hamed 7:4 Nahid GoLaBi
Kaveh Hamed 7:3 Nahid GoLaBi
Kaveh Hamed 4:7 Nahid GoLaBi
Scores:
Total: 31893
This week: 189

Playing Speed: 7.015 (s)

This week Plays
Total Games: 43
Win: 28 (65%)
Lost: 15 (35%)
Leave: 0 (0%)

All Plays
Total Games: 28108
Win: 14543 (52%)
Lost: 13395 (48%)
Leave: 170 (1%)

Scores 2013:
Score: 19409
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Feedback - Privacy Policy