Tokens: 69935
Username:
hrostaie
Last played:
26 Mar 2017
Joined:
23 Oct 2016


Hossein Playing From: Iran
شکل گرفتن جشن نوروز
اگر کشاورز یا دامدار هستید چه چیزی شما را
زیاد خوشحال میکند.
حتما با دیدن جوانهای گندم یا علف به وجد می ایید ومیدوید و این خبر خوش را به دیگران می رسانید. همه از خوشحالی بر می خیزند و می رقصند. و غذاهایی را که انبار کرده بودند که اگر سال قحط بود چیزی داشته باشند شروع میکنند به خوردن


معیار شروع سال نو دیدن سبزه شد ولی چون بعضی سالها دیر باران می بارید مردم یاد کرفتند تا کمی گندم بکارند و به ان اب بدهند.دیدن جوانهای گندم حکایت از اغاز سال نو میکرد و چنین شد که کاشتن سبزه در بشقاب مرسوم گرید
Last Games:
Hokm 1 Hossein 7:3 pooria mahsa
Hokm 1 Hossein 7:3 pooria mahsa
Hokm 1 Hossein 6:7 pooria mahsa
Hokm 1 Hossein 7:6 pooria mahsa
shadi Hossein 7:3 pooria mahsa
shadi Hossein 7:5 pooria mahsa
shadi Hossein 5:7 pooria Hokm 1
shadi Hossein 2:7 pooria Hokm 1
shadi Hossein 7:4 pooria Hokm 1
shadi Hossein 7:3 pooria Hokm 1
TheShayaN٠٠٠ shadi 0:7 Hossein D @ $ T I N
TheShayaN٠٠٠ shadi 3:7 Hossein D @ $ T I N
TheShayaN٠٠٠ shadi 7:5 Hossein D @ $ T I N
TheShayaN٠٠٠ shadi 0:7 Hossein D @ $ T I N
TheShayaN٠٠٠ shadi 3:7 Hossein D @ $ T I N
TheShayaN٠٠٠ shadi 2:7 Hossein D @ $ T I N
TheShayaN٠٠٠ shadi 7:0 Hossein D @ $ T I N
INNUENDO عمو سعید 1:7 mahsa Hossein
INNUENDO عمو سعید 7:0 mahsa Hossein
INNUENDO عمو سعید 0:7 mahsa Hossein
INNUENDO عمو سعید 3:7 mahsa Hossein
INNUENDO عمو سعید 0:7 mahsa Hossein
INNUENDO عمو سعید 5:7 mahsa Hossein
pari Hokm 2 7:1 mahsa Hossein
INNUENDO عمو سعید 7:4 mahsa Hossein
pari Hokm 2 7:4 mahsa Hossein
pari Hokm 2 3:7 mahsa Hossein
pari Hokm 2 7:4 mahsa Hossein
pari Hokm 2 7:1 mahsa Hossein
A L i NourMohamad 3:7 Assal Hossein
A L i NourMohamad 7:3 Assal Hossein
A L i NourMohamad 7:1 Assal Hossein
A L i NourMohamad 7:5 Assal Hossein
A L i NourMohamad 0:7 Assal Hossein
A L i NourMohamad 3:7 Assal Hossein
A L i NourMohamad 5:7 Assal Hossein
A L i NourMohamad 7:1 Assal Hossein
A L i NourMohamad 4:7 Assal Hossein
A L i NourMohamad 7:3 Assal Hossein
A L i NourMohamad 7:5 Assal Hossein
A L i NourMohamad 6:7 Assal Hossein
A L i IVIA IRIY IAI 0:7 mahsa Hossein
A L i IVIA IRIY IAI 3:7 mahsa Hossein
A L i IVIA IRIY IAI 5:7 mahsa Hossein
A L i IVIA IRIY IAI 7:4 mahsa Hossein
A L i IVIA IRIY IAI 7:3 mahsa Hossein
A L i IVIA IRIY IAI 4:7 mahsa Hossein
A L i IVIA IRIY IAI 7:4 mahsa Hossein
A L i IVIA IRIY IAI 5:7 mahsa Hossein
A L i IVIA IRIY IAI 4:7 mahsa Hossein
A L i IVIA IRIY IAI 7:2 mahsa Hossein
A L i IVIA IRIY IAI 7:3 mahsa Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:5 Lale Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 6:7 Lale Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 2:7 Lale Hossein
A L i IVIA IRIY IAI 7:5 mahsa Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:2 Lale Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:5 Lale Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:4 Lale Hossein
Meh R Noo Sh Hokm 3 5:7 Lale Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:2 Lale Hossein
mona Hossein 5:7 Kia Melinaaa
mona Hossein 7:6 Kia Melinaaa
mona Hossein 3:7 Kia Melinaaa
mona Hossein 1:7 Kia Melinaaa
mona Hossein 6:7 Kia Melinaaa
mona Hossein 5:7 Kia Melinaaa
۩Mr ShaYaNaM۩ ؛ Fa Ri n A ؛ 7:4 Hossein Ali
۩Mr ShaYaNaM۩ ؛ Fa Ri n A ؛ 7:4 Hossein Ali
۩Mr ShaYaNaM۩ ؛ Fa Ri n A ؛ 3:7 Hossein Ali
۩Mr ShaYaNaM۩ ؛ Fa Ri n A ؛ 1:7 Hossein Ali
۩Mr ShaYaNaM۩ ؛ Fa Ri n A ؛ 7:5 Hossein Ali
۩Mr ShaYaNaM۩ ؛ Fa Ri n A ؛ 7:3 Hossein Ali
۩Mr ShaYaNaM۩ ؛ Fa Ri n A ؛ 7:5 Hossein Ali
۩Mr ShaYaNaM۩ ؛ Fa Ri n A ؛ 7:3 Hossein Ali
۩Mr ShaYaNaM۩ ؛ Fa Ri n A ؛ 5:7 Hossein Ali
۩Mr ShaYaNaM۩ ؛ Fa Ri n A ؛ 7:6 Hossein Ali
۩Mr ShaYaNaM۩ ؛ Fa Ri n A ؛ 6:7 Hossein Ali
Re ض aA ۩Mr ShaYaNaM۩ 4:7 shadi Hossein
Re ض aA ۩Mr ShaYaNaM۩ 0:7 shadi Hossein
Re ض aA ۩Mr ShaYaNaM۩ 7:1 shadi Hossein
Re ض aA ۩Mr ShaYaNaM۩ 7:6 shadi Hossein
Re ض aA ۩Mr ShaYaNaM۩ 7:5 shadi Hossein
Re ض aA ۩Mr ShaYaNaM۩ 5:7 shadi Hossein
Re ض aA ۩Mr ShaYaNaM۩ 7:0 shadi Hossein
Re ض aA ۩Mr ShaYaNaM۩ 7:6 shadi Hossein
Re ض aA ۩Mr ShaYaNaM۩ 4:7 shadi Hossein
Re ض aA ۩Mr ShaYaNaM۩ 1:7 shadi Hossein
Nahid Hossein 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Hossein 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Hossein 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Hossein 0:7 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Hossein 4:7 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Hossein 7:0 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Hossein 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Hossein 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Hossein 6:7 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Hossein 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Nahid Hossein 4:7 Hokm 1 Hokm 2
Tehran pari 2:7 عمو سعید Hossein
Tehran pari 3:7 عمو سعید Hossein
Tehran pari 3:7 عمو سعید Hossein
Tehran pari 4:7 عمو سعید Hossein
Tehran pari 5:7 عمو سعید Hossein
Tehran pari 7:4 عمو سعید Hossein
Tehran pari 7:5 عمو سعید Hossein
Hossein Irfan Gull 5:7 pari Tehran
Hossein Irfan Gull 2:7 pari Tehran
Hossein Irfan Gull 7:5 pari Tehran
Hossein Irfan Gull 5:7 pari Tehran
Hossein Irfan Gull 3:7 pari Tehran
Hossein Irfan Gull 0:7 pari Tehran
Hossein Hokm 1 7:6 pari Tehran
pari Tehran 7:4 Hossein mj
pari Tehran 4:7 Hossein mj
pari Tehran 7:4 Hossein mj
pari Tehran 7:4 Hossein mj
pari Tehran 4:7 Hossein Hokm 2
Hossein hamid 7:4 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
Hossein hamid 7:6 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
Hossein hamid 7:6 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
Hossein hamid 7:6 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
Hossein hamid 7:0 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
Hossein hamid 7:3 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
Hossein hamid 7:5 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
Hossein hamid 7:1 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
Hossein hamid 7:2 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
Hossein hamid 7:0 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
Hossein hamid 7:5 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
Hossein hamid 4:7 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
Hossein Hokm 1 7:4 ۝IHIoSSeiINI۝ Hokm 3
FTH Hossein 6:7 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
FTH Hossein 4:7 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
FTH Hossein 0:7 ۝IHIoSSeiINI۝ LOTFI
INNUENDO MANOOSHA 6:7 Hossein OMID J
INNUENDO MANOOSHA 7:4 Hossein OMID J
INNUENDO MANOOSHA 7:5 Hossein OMID J
INNUENDO MANOOSHA 7:4 Hossein OMID J
INNUENDO MANOOSHA 7:5 Hossein OMID J
INNUENDO MANOOSHA 6:7 Hossein OMID J
INNUENDO MANOOSHA 5:7 Hossein OMID J
INNUENDO MANOOSHA 3:7 Hossein OMID J
INNUENDO MANOOSHA 4:7 Hossein OMID J
INNUENDO MANOOSHA 2:7 Hossein OMID J
INNUENDO MANOOSHA 7:5 Hossein OMID J
INNUENDO MANOOSHA 6:7 Hossein OMID J
INNUENDO MANOOSHA 7:5 Hossein OMID J
Alireza Hossein 3:7 PeJMan 3OooRIIIK
Alireza Hossein 5:7 PeJMan 3OooRIIIK
Alireza Hossein 4:7 PeJMan 3OooRIIIK
Alireza Hossein 7:2 PeJMan 3OooRIIIK
Alireza Hossein 7:0 PeJMan 3OooRIIIK
Alireza Hossein 7:3 PeJMan 3OooRIIIK
Alireza Hossein 5:7 PeJMan 3OooRIIIK
Alireza Hossein 7:4 PeJMan 3OooRIIIK
Alireza Hossein 5:7 PeJMan 3OooRIIIK
Alireza Hossein 5:7 PeJMan 3OooRIIIK
Alireza Hossein 2:7 PeJMan 3OooRIIIK
Hokm 3 OMID J 2:7 Hossein Reza
Hokm 3 OMID J 7:2 Hossein Reza
Hokm 3 OMID J 7:6 Hossein Reza
Hokm 3 OMID J 6:7 Hossein Reza
Meh R Noo Sh OMID J 3:7 Hossein Reza
Meh R Noo Sh OMID J 5:7 Hossein Reza
Meh R Noo Sh OMID J 3:7 Hossein Reza
Meh R Noo Sh OMID J 6:7 Hossein Reza
Meh R Noo Sh OMID J 1:7 Hossein Reza
Meh R Noo Sh OMID J 7:5 Hossein Reza
Meh R Noo Sh OMID J 7:5 Hossein Reza
Tehran pari 0:7 Hossein Reza
Tehran pari 4:7 Hossein Reza
Tehran pari 4:7 Hossein Reza
Tehran pari 1:7 Hossein Reza
Tehran pari 5:7 Hossein Reza
Tehran pari 7:2 Hossein Reza
Tehran pari 7:5 Hossein Reza
Tehran pari 7:5 Hossein Reza
Tehran pari 5:7 Hossein Reza
Tehran pari 7:2 Hossein Reza
Hossein Farhad 3:7 LOTFI Abed
Hossein Farhad 7:2 LOTFI Abed
Hossein Farhad 7:4 LOTFI Abed
Hossein Farhad 7:6 LOTFI Abed
Hossein Farhad 7:0 Hokm 3 Abed
Hossein Farhad 7:6 LOTFI Abed
Hossein Farhad 3:7 LOTFI Abed
Hossein Farhad 6:7 Hokm 3 Abed
Hossein Farhad 0:7 LOTFI Abed
Hossein Farhad 5:7 LOTFI Abed
Hossein Farhad 6:7 LOTFI Abed
Tehran pari 7:0 Hossein M0HaMaD
Tehran pari 7:6 Hossein M0HaMaD
Tehran pari 7:5 Hossein M0HaMaD
Tehran pari 7:5 Hossein M0HaMaD
Tehran pari 7:1 Hossein M0HaMaD
Tehran pari 7:4 Hossein M0HaMaD
0 2 1 F4RH4D 7:2 Hossein mahsa
0 2 1 F4RH4D 7:5 Hossein mahsa
0 2 1 F4RH4D 7:5 Hossein mahsa
0 2 1 F4RH4D 7:0 Hossein mahsa
0 2 1 F4RH4D 7:1 Hossein mahsa
0 2 1 F4RH4D 0:7 Hossein mahsa
0 2 1 F4RH4D 7:4 Hossein mahsa
0 2 1 F4RH4D 0:7 Hossein mahsa
0 2 1 F4RH4D 3:7 Hossein mahsa
Tehran pari 0:7 M0HaMaD Hossein
Tehran pari 6:7 M0HaMaD Hossein
Tehran pari 6:7 M0HaMaD Hossein
Tehran pari 4:7 M0HaMaD Hossein
Tehran pari 2:7 M0HaMaD Hossein
Tehran pari 7:1 M0HaMaD Hossein
Tehran pari 6:7 M0HaMaD Hossein
LOTFI عمو سعید 5:7 Hossein Hokm 1
LOTFI عمو سعید 7:5 Hossein Hokm 1
LOTFI عمو سعید 7:4 Hossein Hokm 1
LOTFI عمو سعید 6:7 Hossein Hokm 1
LOTFI عمو سعید 0:7 Hossein Hokm 1
LOTFI عمو سعید 4:7 Hossein Hokm 1
LOTFI عمو سعید 3:7 Hossein Hokm 1
LOTFI عمو سعید 1:7 Hossein Hokm 1
Tehran pari 0:7 عمو سعید Hossein
Tehran pari 3:7 عمو سعید Hossein
Tehran pari 2:7 عمو سعید Hossein
Tehran pari 3:7 عمو سعید Hossein
Tehran pari 6:7 عمو سعید Hossein
Tehran pari 7:2 عمو سعید Hossein
Tehran pari 7:6 عمو سعید Hossein
Tehran pari 7:4 عمو سعید Hossein
Tehran pari 7:6 عمو سعید Hossein
Tehran pari 3:7 عمو سعید Hossein
pari Hokm 3 3:7 Hossein Tehran
pari Hokm 3 4:7 Hossein Tehran
Hokm 1 Hokm 3 7:2 Hossein Tehran
LOTFI Hokm 3 7:4 Hossein Tehran
Hokm 3 Shadi 7:3 Hossein Tehran
LOTFI Shadi 5:7 Hossein Tehran
LOTFI Shadi 6:7 Hossein Tehran
LOTFI Shadi 4:7 Hossein Tehran
LOTFI Shadi 7:5 Hossein Tehran
LOTFI Shadi 3:7 Hossein Tehran
LOTFI Shadi 4:7 Hossein Hokm 3
LOTFI Shadi 7:4 Hossein Hokm 3
؁NA۞V۞ID؁ Nahid 7:2 Hokm 3 Hossein
؁NA۞V۞ID؁ Nahid 5:7 Hokm 3 Hossein
؁NA۞V۞ID؁ Nahid 7:3 Hokm 3 Hossein
؁NA۞V۞ID؁ Nahid 7:4 Hokm 3 Hossein
؁NA۞V۞ID؁ Nahid 5:7 Hokm 3 Hossein
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 7:5 Hokm 2 Hokm 1
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 5:7 Hokm 2 Hokm 1
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 7:4 Hokm 2 Hokm 1
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 5:7 Hokm 2 Hokm 1
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 6:7 Hokm 2 Hokm 1
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 1:7 Hokm 2 Hokm 1
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 7:5 Hokm 2 Hokm 1
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 7:4 Hokm 2 Hokm 1
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 7:4 Hokm 2 Hokm 1
Hossein ؛ Fa Ri n A ؛ 7:4 Nahid ؁NA۞V۞ID؁
Hossein ؛ Fa Ri n A ؛ 2:7 Nahid ؁NA۞V۞ID؁
Hossein ؛ Fa Ri n A ؛ 7:3 Nahid ؁NA۞V۞ID؁
Hossein ؛ Fa Ri n A ؛ 5:7 Nahid ؁NA۞V۞ID؁
Hossein ؛ Fa Ri n A ؛ 7:1 Nahid ؁NA۞V۞ID؁
Hossein ؛ Fa Ri n A ؛ 3:7 Nahid ؁NA۞V۞ID؁
Hossein ؛ Fa Ri n A ؛ 7:5 Nahid ؁NA۞V۞ID؁
Hossein ؛ Fa Ri n A ؛ 7:5 Nahid ؁NA۞V۞ID؁
Hossein ؛ Fa Ri n A ؛ 5:7 Nahid ؁NA۞V۞ID؁
Hossein Hokm 2 7:3 Nahid ؁NA۞V۞ID؁
Hossein Hokm 2 4:7 Nahid Hokm 1
Hossein Hokm 2 7:5 Nahid Hokm 1
؁NA۞V۞ID؁ Nahid 7:2 Hossein Hokm 3
؁NA۞V۞ID؁ Nahid 7:6 Hossein Hokm 1
؁NA۞V۞ID؁ Nahid 7:4 Hossein Hokm 1
؁NA۞V۞ID؁ Nahid 7:5 Hossein Hokm 1
؁NA۞V۞ID؁ Nahid 7:6 Hossein Hokm 1
؁NA۞V۞ID؁ Hokm 2 2:7 Hossein Hokm 1
؁NA۞V۞ID؁ Hokm 3 7:4 Hossein BLUE
؁NA۞V۞ID؁ Hokm 3 0:7 Hossein BLUE
؁NA۞V۞ID؁ Hokm 3 1:7 Hossein BLUE
؁NA۞V۞ID؁ Hokm 3 7:5 Hossein BLUE
؁NA۞V۞ID؁ Hokm 3 6:7 Hossein BLUE
؁NA۞V۞ID؁ Hokm 3 7:0 Hossein BLUE
Hossein Nahid 3:7 Hokm 1 Afshar
Hossein Nahid 5:7 Hokm 1 Afshar
Hossein Nahid 7:5 Hokm 1 Afshar
Hossein Nahid 2:7 Hokm 1 Afshar
Hossein Nahid 6:7 Hokm 1 Afshar
Hossein Nahid 3:7 Hokm 1 Afshar
Hossein Nahid 4:7 Hokm 1 Afshar
Hossein Nahid 7:2 Hokm 1 Afshar
Hossein Nahid 5:7 Hokm 1 Afshar
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 2:7 Shadi Bilal
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 6:7 Shadi Bilal
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 7:2 Shadi Bilal
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 7:5 Shadi Bilal
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 7:2 Shadi Bilal
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 2:7 Shadi Bilal
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 7:5 Shadi Bilal
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 1:7 Shadi Bilal
؛ Fa Ri n A ؛ Hossein 4:7 Shadi Bilal
LOTFI Hokm 1 6:7 Hossein Afshar
LOTFI Hokm 1 5:7 Hossein Afshar
LOTFI Hokm 1 7:6 Hossein Afshar
LOTFI Hokm 1 4:7 Hossein Afshar
LOTFI Hokm 1 4:7 Hossein Afshar
LOTFI Hokm 1 4:7 Hossein Afshar
LOTFI Hokm 1 6:7 Hossein Afshar
LOTFI Hokm 1 7:1 Hossein Afshar
LOTFI Hokm 1 7:6 Hossein Afshar
LOTFI Hokm 1 3:7 Hossein Afshar
LOTFI Hokm 1 7:3 Hossein Afshar
LOTFI Hokm 1 7:2 Hossein Afshar
LOTFI Hokm 1 7:5 Hossein Afshar
Meh R Noo Sh OMID J 7:6 mohammad Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:3 mohammad Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 0:7 mohammad Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:5 mohammad Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 4:7 mohammad Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:3 Hokm 3 Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:2 mohammad Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 0:7 mohammad Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 1:7 mohammad Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:2 mohammad Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 4:7 mohammad Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:1 mohammad Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 4:7 mohammad Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 0:7 mohammad Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 3:7 mohammad Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:6 mohammad Hossein
Shadi hamid 1:7 Farhad Hossein
Shadi hamid 3:7 Farhad Hossein
Shadi hamid 5:7 Farhad Hossein
Shadi hamid 7:2 Farhad Hossein
Shadi hamid 4:7 Farhad Hossein
Shadi hamid 4:7 Farhad Hossein
Shadi hamid 7:4 Farhad Hossein
Shadi hamid 4:7 Farhad Hossein
Shadi Hokm 3 5:7 Farhad Hossein
INNUENDO IB٨IHI٨IR 6:7 Hossein Mahdi
Shadi hamid 7:6 Farhad Hossein
INNUENDO IB٨IHI٨IR 6:7 Hossein Mahdi
INNUENDO IB٨IHI٨IR 7:4 Hossein Mahdi
INNUENDO IB٨IHI٨IR 7:1 Hossein Mahdi
INNUENDO IB٨IHI٨IR 2:7 Hossein Mahdi
INNUENDO IB٨IHI٨IR 5:7 Hossein Mahdi
INNUENDO IB٨IHI٨IR 3:7 Hossein Mahdi
INNUENDO IB٨IHI٨IR 4:7 Hossein Mahdi
INNUENDO IB٨IHI٨IR 7:1 Hossein Mahdi
INNUENDO IB٨IHI٨IR 4:7 Hossein Mahdi
pari Tehran 1:7 hamid Hossein
pari Tehran 5:7 hamid Hossein
pari Tehran 3:7 hamid Hossein
pari Tehran 6:7 hamid Hossein
pari Tehran 5:7 hamid Hossein
Hossein laleh 4:7 hamid Hokm 3
Hossein laleh 4:7 hamid Hokm 3
Hossein laleh 4:7 hamid Hokm 3
Hossein laleh 6:7 hamid Hokm 3
Hossein laleh 6:7 hamid Hokm 3
Hossein laleh 4:7 hamid Hokm 3
Hossein laleh 7:5 hamid Hokm 3
Hossein laleh 7:6 Hokm 1 Hokm 3
Hossein laleh 7:3 Hokm 1 Hokm 3
Hossein laleh 7:2 Hokm 1 Hokm 3
Hossein laleh 7:4 Hokm 1 Hokm 3
Hossein laleh 7:3 Hokm 1 Hokm 3
Hossein laleh 4:7 Hokm 1 Hokm 2
Hossein laleh 7:6 Hokm 2 Mehran
Hossein laleh 7:5 Hokm 2 Mehran
Hossein laleh 7:5 Hokm 2 Mehran
Hossein laleh 7:3 Hokm 2 Mehran
Hossein laleh 7:2 Hokm 2 Mehran
Hossein Hokm 1 7:1 Hokm 2 Mehran
Hossein Hokm 1 7:3 Hokm 2 Mehran
Hossein Hokm 1 1:7 Hokm 2 Mehran
Meh R Noo Sh OMID J 2:7 mahsa Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 5:7 mahsa Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 6:7 mahsa Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:6 mahsa Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:3 Hokm 3 Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:2 Hokm 3 Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 6:7 Hokm 3 Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 7:2 Fahimeh Hossein
Meh R Noo Sh OMID J 4:7 Hokm 1 Hossein
OMID J UN 7:3 Hokm 1 Hossein
OMID J UN 6:7 Hokm 1 Hossein
OMID J UN 1:7 Hokm 1 Hossein
OMID J UN 2:7 Hokm 1 Hossein
OMID J UN 5:7 Hokm 1 Hossein
OMID J UN 7:6 Hokm 1 Hossein
OMID J UN 6:7 Hokm 1 Hossein
OMID J UN 7:0 Hokm 1 Hossein
OMID J UN 7:5 Hokm 1 Hossein
OMID J UN 7:3 Hokm 1 Hossein
OMID J UN 7:2 Hokm 1 Hossein
OMID J UN 7:6 Hossein shadi
OMID J UN 7:4 Hossein shadi
OMID J UN 7:5 Hossein shadi
OMID J UN 7:1 Hossein shadi
OMID J UN 3:7 Hossein shadi
OMID J UN 7:1 Hossein shadi
OMID J UN 7:6 Hossein shadi
OMID J UN 7:1 Hossein shadi
OMID J Meh R Noo Sh 7:6 Salman Hossein
OMID J Meh R Noo Sh 7:3 Salman Hossein
OMID J Meh R Noo Sh 5:7 Salman Hossein
OMID J Meh R Noo Sh 7:3 Salman Hossein
OMID J Meh R Noo Sh 7:6 Salman Hossein
OMID J Meh R Noo Sh 7:2 Salman Hossein
Hossein mj 6:7 hamid hamid360
Hossein mj 6:7 hamid hamid360
Hossein mj 2:7 hamid hamid360
Hossein mj 6:7 hamid hamid360
Hossein mj 0:7 hamid hamid360
Hossein mj 7:5 hamid hamid360
Niiiiiiiii negin 7:5 Hossein Farhad
Niiiiiiiii negin 7:4 Hossein Farhad
Niiiiiiiii negin 7:4 Hossein Farhad
negin 7:0 Hossein Farhad
Niiiiiiiii negin 7:1 Hossein Farhad
Niiiiiiiii negin 7:5 Hossein Farhad
S a R A R a S ♠lirez♠ 0:7 Hossein LOTFI
S a R A R a S ♠lirez♠ 1:7 Hossein LOTFI
S a R A R a S ♠lirez♠ 4:7 Hossein LOTFI
S a R A R a S ♠lirez♠ 7:5 Hossein LOTFI
S a R A R a S ♠lirez♠ 7:3 Hossein LOTFI
S a R A R a S ♠lirez♠ 7:4 Hossein LOTFI
S a R A R a S ♠lirez♠ 3:7 Hossein LOTFI
S a R A R a S ♠lirez♠ 7:4 Hossein LOTFI
S a R A R a S ♠lirez♠ 2:7 Hossein LOTFI
S a R A R a S ♠lirez♠ 6:7 Hossein LOTFI
S a R A R a S ♠lirez♠ 7:5 Hossein LOTFI
S a R A R a S ♠lirez♠ 2:7 Hossein LOTFI
S a R A R a S ۝IHIoSSeiINI۝ 7:6 Farhad Hossein
S a R A R a S ۝IHIoSSeiINI۝ 7:3 Farhad Hossein
S a R A R a S ۝IHIoSSeiINI۝ 3:7 Farhad Hossein
S a R A R a S ۝IHIoSSeiINI۝ 3:7 Farhad Hossein
S a R A R a S ۝IHIoSSeiINI۝ 7:3 Farhad Hossein
S a R A R a S ۝IHIoSSeiINI۝ 0:7 Farhad Hossein
S a R A R a S ۝IHIoSSeiINI۝ 7:5 Farhad Hossein
S a R A R a S ۝IHIoSSeiINI۝ 1:7 Farhad Hossein
S a R A R a S ۝IHIoSSeiINI۝ 7:6 Farhad Hossein
S a R A R a S ۝IHIoSSeiINI۝ 7:3 Hokm 1 Hossein
S a R A R a S ۝IHIoSSeiINI۝ 7:6 Hokm 1 Hossein
aziz Hossein 5:7 ۞Amir۞ Shadi
aziz Hossein 6:7 ۞Amir۞ Shadi
aziz Hossein 5:7 ۞Amir۞ Shadi
aziz Hossein 7:4 ۞Amir۞ Shadi
aziz Hossein 3:7 ۞Amir۞ Shadi
aziz Hossein 4:7 ۞Amir۞ Shadi
aziz Hossein 5:7 ۞Amir۞ Shadi
aziz Hossein 7:3 ۞Amir۞ Shadi
aziz Hossein 3:7 ۞Amir۞ Shadi
Hossein mj 7:4 ۞Amir۞ pezhman
Hossein mj 7:1 ۞Amir۞ pezhman
Hossein mj 7:5 ۞Amir۞ pezhman
Hossein mj 1:7 ۞Amir۞ pezhman
Hossein mj 7:3 ۞Amir۞ pezhman
Hossein mj 7:6 ۞Amir۞ pezhman
Hossein mj 7:3 ۞Amir۞ pezhman
Hossein mj 4:7 ۞Amir۞ pezhman
Hossein mj 5:7 ۞Amir۞ pezhman
Hossein mj 7:5 ۞Amir۞ pezhman
Hossein mj 1:7 ۞Amir۞ pezhman
Hossein mj 1:7 ۞Amir۞ pezhman
Hossein mj 3:7 ۞Amir۞ pezhman
Hossein surmeh 3:7 Irfan Gull pari
Hossein surmeh 3:7 Irfan Gull pari
Hossein surmeh 5:7 Irfan Gull pari
Hossein surmeh 6:7 Irfan Gull pari
Hossein surmeh 1:7 Irfan Gull Hokm 1
Hossein surmeh 7:1 Irfan Gull Hokm 1
Scores:
Total: 63870
This week: 418

Playing Speed: 7.075 (s)

This week Plays
Total Games: 166
Win: 88 (53%)
Lost: 78 (47%)
Leave: 0 (0%)

All Plays
Total Games: 30729
Win: 15379 (50%)
Lost: 15292 (50%)
Leave: 58 (0%)

Scores 2013:
Score: 0
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Feedback - Privacy Policy