Tokens: 39630
Username:
hrostaie
Last played:
18 Jan 2017
Joined:
23 Oct 2016


Hossein Playing From: Iran
دل بی‌ غم نمی یابی در این دنیا، اما غم من کجا و غم تو کجا.
من فکر کلفت کردن لب وتو فکر پر کردن دندان
من فکر کاشتن مو و تو فکر شستن مو
من سگم را با بهترین شامپو می شویم ودر همینحال برای تو دل میسوزانم
ای خدا اگه مو پوزم یه کمی کوچکتربی دگه غم نداشتم.پیل هم ندارم کچیکش کنم.نونم چه بکنم

فصل کشت گندم که می شود کشاورز زنبیلی را پر از دانهای گندم میکند و زنبیل را برروی دست چپ قرار داده و شروع میکند به راه رفتن بر روی زمین و پرت کردن دانها بر روی زمین،بعضی دانها جائی میافتند که به انها اب بیشتری میرسد وچاق وفربهترازبقیه میشوند،انها نمیدانند که این یک اتفاق بوده و بر خود میبالند۰و همانا اگر کشاورز زمین را صاف و هموار می کرد به همه به یک اندازه اب می رسید و همه رشد می کردند
بندر گناوه
بندر گناوه در کنار خلیج فارس و مقابل جزیره خارگ قرار دارد،درواقع شعلهای اتش جزیره خارگ در شب قابل دیدن میباشند۰
سه لوله بزرگ نفتی ازآنجا وارد دریا میشوند و در خارگ از آب بیرون می آیند۰
این لولها نفت چاهای نفتی را به مخازن نفتی در خارگ منتقل میکنند
اولین خط لوله را آمریکائها در سال ۱۳۳۸ احداث نمودند؛خطوط دوم و سوم هم متعقبأ اضافه شد۰یک جاده تدارکتی هم همجوار این لولها احداث که حالا شده جاده اصلی۰ ولی بدا به حال کسانی که زمینشان در آن مسیر قرار داشت؛گفتند دولت پول زمین نمیدهد؛اگر درختی یا محصولی در مسیر باشد پول آن پرداخت میشود۰
ولی اگردر زمین کسی کمپ می زدند صاحب آن زمین میتوانست شب آنجا نگهبانی بدهد وشبی ده تمان مزد بگیرد۰
آنهائی که از اینطریق یا طرق دیگر کمی پول دستشان آمد؛پول دادند به قاچاقچیان تا آنها را با موتور لنج ببرند کویت تا آنجا چند نفری یک اطاق اجاره کنند و کارگری کار کنند و برای خوانواده خود پولی بفرستند و ما هم از آنها توقع داشتیمLast Games:
Nahid Hossein 7:1 arash Nima
Nahid Hossein 7:4 arash Nima
Nahid Hossein 7:4 arash Nima
Nahid Hossein 3:7 arash Nima
Nahid Hossein 2:7 arash Nima
Nahid Hossein 5:7 arash Nima
Nahid Hossein 7:4 arash Nima
Nahid Hossein 7:5 arash Nima
Nahid Hossein 7:0 arash Nima
Nahid Hossein 7:4 arash 3OooRIIIK
Nahid Hossein 5:7 arash 3OooRIIIK
Nahid Hossein 4:7 arash 3OooRIIIK
Nahid Hossein 2:7 arash 3OooRIIIK
Nahid Hossein 7:5 arash 3OooRIIIK
Nahid Hossein 4:7 arash 3OooRIIIK
Nahid Hossein 3:7 arash 3OooRIIIK
Nahid Hossein 7:0 arash 3OooRIIIK
Nahid Hossein 7:4 arash 3OooRIIIK
Nahid Hossein 7:4 arash 3OooRIIIK
Nahid Hossein 7:3 arash Hokm 1
Nahid Hossein 7:5 arash Hokm 1
Nahid Hossein 0:7 arash Hokm 1
Nahid Hossein 7:6 arash Hokm 1
Nahid Hossein 7:6 arash Hokm 1
Nahid Hossein 7:5 arash Hokm 1
Nahid Hossein 6:7 arash Hokm 1
Nahid Hossein 7:5 arash Hokm 1
Nahid Hossein 7:0 arash Hokm 1
Nahid Tata 5:7 Hossein 3OooRIIIK
Nahid Tata 7:2 Hossein 3OooRIIIK
Nahid Tata 4:7 Hossein 3OooRIIIK
Nahid Tata 0:7 Hossein 3OooRIIIK
Nahid Tata 7:6 Hossein 3OooRIIIK
Nahid Tata 7:4 Hossein 3OooRIIIK
Nahid Tata 4:7 Hossein 3OooRIIIK
Nahid Tata 5:7 Hossein 3OooRIIIK
Farah MMooHHaaMMaaDD 7:3 Hossein Hokm 3
Farah MMooHHaaMMaaDD 7:0 Hossein Hokm 3
Farah MMooHHaaMMaaDD 7:5 Hossein Hokm 3
Farah MMooHHaaMMaaDD 7:5 Hossein Hokm 3
Farah MMooHHaaMMaaDD 7:6 Hossein Hokm 3
Farah MMooHHaaMMaaDD 7:5 Hossein Hokm 3
Farah MMooHHaaMMaaDD 2:7 Hossein Hokm 3
Farah MMooHHaaMMaaDD 4:7 Hossein Hokm 3
Farah MMooHHaaMMaaDD 0:7 Hossein Hokm 3
Farah MMooHHaaMMaaDD 4:7 Hossein Hokm 3
Farah MMooHHaaMMaaDD 5:7 Hossein Hokm 3
Nahid Hossein 7:0 Farah aziz
Nahid Hossein 7:5 Farah aziz
Nahid Hossein 7:0 Farah aziz
Nahid Hossein 7:4 Farah aziz
Nahid Hossein 7:5 Farah aziz
Nahid Hossein 6:7 Farah aziz
Nahid shadi 6:7 Tata Hossein
Nahid shadi 4:7 Tata Hossein
Nahid shadi 5:7 Tata Hossein
Nahid shadi 0:7 Tata Hossein
Nahid shadi 6:7 Tata Hossein
Nahid shadi 7:5 Tata Hossein
Nahid shadi 7:4 Tata Hossein
Nahid shadi 7:0 Tata Hossein
Nahid shadi 7:2 Hokm 1 Hossein
Nahid shadi 4:7 Hokm 1 Hossein
Nahid shadi 7:5 Hossein bhr
Nahid shadi 4:7 Hossein bhr
Nahid shadi 7:4 Hossein bhr
Nahid shadi 7:0 Hossein bhr
Nahid shadi 7:1 Hossein bhr
Nahid shadi 7:6 Hossein bhr
hedi fitness 7:5 Hokm 1 Hossein
hedi fitness 4:7 Hokm 1 Hossein
hedi fitness 7:5 Hokm 1 Hossein
hedi fitness 7:2 Hokm 1 Hossein
hedi fitness 7:6 Hokm 1 Hossein
hedi fitness 7:4 Hokm 1 Hossein
hedi fitness 2:7 Hokm 1 Hossein
hedi fitness 5:7 Hokm 1 Hossein
hedi fitness 7:5 Hokm 1 Hossein
hedi fitness 7:5 Hokm 1 Hossein
hedi fitness 6:7 Hokm 1 Hossein
hedi fitness 5:7 Hokm 1 Hossein
hedi fitness 7:0 Hossein Hamidicn
hedi fitness 7:1 Hossein Hamidicn
hedi fitness 7:4 Hossein Hamidicn
hedi fitness 7:0 Hossein Hamidicn
Hossein Hokm 1 0:7 tAlA FOAD
Hossein Hokm 1 0:7 tAlA FOAD
Hossein Hokm 1 1:7 tAlA FOAD
MmmahdissS Hossein 7:0 Nahid khale Hokm 1
MmmahdissS Hossein 7:6 Nahid khale Hokm 1
MmmahdissS Hossein 6:7 Nahid khale Hokm 1
MmmahdissS Hossein 3:7 Nahid khale Hokm 1
MmmahdissS Hossein 7:3 Nahid khale Hokm 1
MmmahdissS Hossein 7:4 Nahid khale Hokm 1
MmmahdissS Hossein 2:7 Hokm 2 Hokm 1
Omid j Ss a Ra 7:0 Hossein Fred
Omid j Ss a Ra 2:7 Hossein Fred
Omid j Ss a Ra 7:1 Hossein Fred
Omid j Ss a Ra 7:6 Hossein Fred
Omid j Ss a Ra 7:4 Hossein Fred
Omid j Ss a Ra 7:5 Hossein Fred
Omid j Ss a Ra 3:7 Hossein Fred
Omid j Ss a Ra 7:6 Hossein Fred
Omid j Ss a Ra 7:2 Hossein Fred
l3 i Hes I2 4 II 4 5:7 Ramin Hossein
l3 i Hes I2 4 II 4 7:4 Ramin Hossein
l3 i Hes I2 4 II 4 3:7 Ramin Hossein
l3 i Hes I2 4 II 4 5:7 Ramin Hossein
l3 i Hes I2 4 II 4 1:7 Ramin Hossein
l3 i Hes I2 4 II 4 4:7 Ramin Hossein
l3 i Hes I2 4 II 4 7:6 Hokm 1 Hossein
MaHmOOd Nasim 2:7 Hossein Hokm 1
MaHmOOd Nasim 3:7 Hossein Hokm 1
MaHmOOd Nasim 4:7 Hossein Hokm 1
MaHmOOd Nasim 7:1 Hossein Hokm 1
MaHmOOd Nasim 3:7 Hossein Hokm 1
MaHmOOd Nasim 6:7 Hossein Hokm 1
۞AmiR۞ *khatereh* 0:7 S a R A R a S Hossein
۞AmiR۞ *khatereh* 7:5 S a R A R a S Hossein
۞AmiR۞ *khatereh* 7:6 S a R A R a S Hossein
۞AmiR۞ *khatereh* 1:7 S a R A R a S Hossein
۞AmiR۞ *khatereh* 7:0 S a R A R a S Hossein
۞AmiR۞ *khatereh* 3:7 S a R A R a S Hossein
۞AmiR۞ *khatereh* 5:7 S a R A R a S Hossein
۞AmiR۞ *khatereh* 2:7 S a R A R a S Hossein
۞AmiR۞ *khatereh* 7:4 S a R A R a S Hossein
Fa Hi Meh Hossein 0:7 Hamed Reza
Fa Hi Meh Hossein 3:7 Hamed Reza
Fa Hi Meh Hossein 0:7 Hamed Reza
Fa Hi Meh Hossein 5:7 Hamed Reza
Fa Hi Meh Hossein 7:4 Hamed Reza
Fa Hi Meh Hossein 5:7 Hamed Hokm 1
0 2 1 ElisSA 5:7 Fahimeh Hossein
0 2 1 ElisSA 5:7 Fahimeh Hossein
0 2 1 ElisSA 6:7 Fahimeh Hossein
0 2 1 Hokm 1 2:7 Fahimeh Hossein
0 2 1 ElisSA 7:1 Fahimeh Hossein
Hokm 3 ElisSA 7:5 Fahimeh Hossein
Hokm 3 ElisSA 4:7 Fahimeh Hossein
Hokm 3 ElisSA 7:6 Fahimeh Hossein
0 2 1 ElisSA 7:6 Fahimeh Hossein
0 2 1 ElisSA 7:4 Fahimeh Hossein
0 2 1 0:7 Fahimeh Hossein
0 2 1 ElisSA 7:4 Fahimeh Hossein
0 2 1 ElisSA 7:1 Fahimeh Hossein
0 2 1 ElisSA 7:4 Fahimeh Hossein
0 2 1 ElisSA 7:5 Fahimeh Hossein
0 2 1 ElisSA 7:4 Fahimeh Hossein
Hossein Majid 7:6 Mohammad hedi
0 2 1 ElisSA 7:0 Fahimeh Hossein
Hossein Majid 7:2 Mohammad hedi
Hossein Majid 4:7 Mohammad hedi
Hossein Majid 1:7 Mohammad hedi
Hossein Majid 4:7 Mohammad hedi
Hossein Majid 5:7 Mohammad hedi
Hossein Majid 7:3 Mohammad hedi
Hossein Majid 7:0 Mohammad hedi
Hossein Majid 3:7 hedi
Hossein Majid 7:2 Hokm 1 Hokm 2
FTH Hossein 7:4 arshia Omid
FTH Hossein 6:7 arshia Omid
FTH Hossein 7:4 arshia Omid
FTH Hossein 2:7 arshia Omid
FTH Hossein 7:3 arshia Omid
FTH Hossein 4:7 arshia Omid
FTH Hossein 7:0 arshia Omid
FTH Hossein 7:5 arshia Omid
FTH Hossein 5:7 arshia Omid
FTH Hossein 7:2 arshia Omid
DONYA Hokm 3 7:3 Hossein Nasrin
DONYA Hokm 3 7:5 Hossein Nasrin
DONYA Hokm 3 7:6 Hossein Nasrin
DONYA Hokm 3 7:4 Hossein Nasrin
DONYA Hokm 3 6:7 Hossein Nasrin
DONYA Hokm 3 7:4 Hossein Nasrin
DONYA Hokm 3 7:5 Hossein Nasrin
DONYA ۩ GH٨Z٨L ۩ 7:2 Hossein Nasrin
DONYA ۩ GH٨Z٨L ۩ 5:7 Hossein Nasrin
Omid j FTH 7:4 Hossein Hokm 1
Omid j FTH 7:6 Hossein Hokm 1
Omid j FTH 7:4 Hossein Hokm 1
Omid j FTH 7:4 Hossein Hokm 1
Hossein arshan 7:2 MmmahdissS NourMohamad
Omid j FTH 1:7 Hossein Hokm 1
Hossein arshan 7:5 MmmahdissS NourMohamad
Hossein arshan 7:0 MmmahdissS NourMohamad
Hossein arshan 7:4 MmmahdissS NourMohamad
Elyas Hokm 2 7:2 MmmahdissS Hossein
Elyas Hokm 2 7:5 MmmahdissS Hossein
Elyas Hokm 2 7:2 MmmahdissS Hossein
Elyas Hokm 2 7:6 MmmahdissS Hossein
Elyas Hokm 2 2:7 MmmahdissS Hossein
Elyas Hokm 2 5:7 MmmahdissS Hossein
Elyas Hokm 2 3:7 MmmahdissS Hossein
Elyas Hokm 2 5:7 MmmahdissS Hossein
TINA arshan 6:7 Lili Hossein
TINA arshan 4:7 Lili Hossein
TINA arshan 1:7 Hokm 1 Hossein
TINA arshan 1:7 Lili Hossein
TINA arshan 7:6 Lili Hossein
TINA arshan 7:6 Lili Hossein
TINA arshan 7:4 Lili Hossein
TINA arshan 7:1 Lili Hossein
TINA arshan 2:7 Lili Hossein
FTH Fred 7:5 Nazi Hossein
FTH Fred 7:4 Nazi Hossein
FTH Fred 7:3 Nazi Hossein
FTH Fred 3:7 Nazi Hossein
FTH Fred 7:3 Nazi Hossein
FTH Fred 7:3 Nazi Hossein
FTH Fred 3:7 Nazi Hossein
FTH Fred 6:7 Nazi Hossein
FTH Fred 7:1 Nazi Hossein
FTH Fred 7:6 Nazi Hossein
FTH Fred 6:7 Nazi Hossein
FTH Fred 1:7 Nazi Hossein
MmmahdissS Hossein 7:6 Hokm 2 Hokm 1
MmmahdissS Hossein 7:5 Hokm 2 Hokm 1
MmmahdissS Hossein 7:6 Hokm 2 Hokm 1
MmmahdissS Hossein 0:7 Hokm 2 Hokm 1
MmmahdissS Hossein 7:5 Hokm 2 Hokm 1
MmmahdissS Hossein 4:7 Hokm 2 Hokm 1
MmmahdissS Hossein 7:2 Hokm 2 Hokm 1
MmmahdissS Hossein 7:0 Hokm 3 Hokm 1
MmmahdissS Hossein 7:6 Hokm 3 Hokm 1
MmmahdissS Hossein 1:7 ElisSA Morteza
MmmahdissS Hossein 4:7 ElisSA Morteza
MmmahdissS Hossein 6:7 Hokm 1 Morteza
MmmahdissS Hossein 4:7 Hokm 1 Morteza
MmmahdissS Hossein 1:7 Hokm 1 Morteza
MmmahdissS Hossein 7:5 Hokm 1 Morteza
MmmahdissS Hossein 0:7 Alireza .R Farnaz
MmmahdissS Hossein 7:2 Alireza .R Farnaz
MmmahdissS Hossein 7:3 Alireza .R Farnaz
MmmahdissS Hossein 7:4 Alireza .R Farnaz
MmmahdissS Hossein 0:7 Alireza .R Farnaz
Hossein MMD S 6:7 mahSSa mostafA
MmmahdissS Hossein 3:7 Alireza .R Farnaz
Hossein MMD S 7:5 mahSSa mostafA
Hossein MMD S 7:4 mahSSa mostafA
Hossein MMD S 2:7 mahSSa mostafA
Hossein MMD S 0:7 mahSSa mostafA
Hossein MMD S 4:7 mahSSa mostafA
Hossein MMD S 7:6 mahSSa mostafA
Hossein MMD S 7:3 mahSSa mostafA
mahyartaghizade Hossein 4:7 Heart Hokm 1
mahyartaghizade Hossein 3:7 Heart Hokm 1
mahyartaghizade Hossein 3:7 Heart Hokm 1
Hokm 3 Hossein 2:7 Heart Hokm 1
mahyartaghizade Hossein 2:7 Heart عمو سعید
mahyartaghizade Hossein 4:7 Heart عمو سعید
Hokm 3 Hossein 7:1 Heart عمو سعید
mahyartaghizade Hossein 7:5 Heart عمو سعید
mahyartaghizade Hossein 7:5 Heart عمو سعید
mahyartaghizade Hossein 6:7 Heart عمو سعید
mahyartaghizade Hossein 7:3 Heart عمو سعید
mahyartaghizade Hossein 7:3 Heart عمو سعید
Abed I2 4 II 4 7:5 Hossein Dariush
Hokm 3 I2 4 II 4 7:5 Hossein Dariush
Hokm 3 I2 4 II 4 7:5 Hossein Dariush
Roya I2 4 II 4 3:7 Hossein Dariush
Roya I2 4 II 4 6:7 Hossein Dariush
Roya I2 4 II 4 7:6 Hossein Dariush
Roya I2 4 II 4 7:5 Hossein Dariush
Roya I2 4 II 4 5:7 Hossein Dariush
Roya I2 4 II 4 1:7 Hossein Dariush
Roya I2 4 II 4 6:7 Hossein Dariush
Roya Hokm 3 6:7 Hossein Hokm 2
I2 4 II 4 Roya 7:0 Hossein Dariush
I2 4 II 4 Roya 7:4 Hossein Dariush
I2 4 II 4 Roya 7:3 Hossein Dariush
I2 4 II 4 Roya 2:7 Hossein Dariush
I2 4 II 4 Roya 7:0 Hossein Dariush
I2 4 II 4 Roya 7:1 Hossein Dariush
I2 4 II 4 Roya 3:7 Hossein Dariush
I2 4 II 4 Roya 3:7 Hossein Dariush
I2 4 II 4 Roya 4:7 Hossein Dariush
I2 4 II 4 Judy 4:7 Hossein Farhad
I2 4 II 4 Judy 5:7 Hossein Farhad
I2 4 II 4 Judy 7:6 Hossein Farhad
I2 4 II 4 Judy 3:7 Hossein Farhad
I2 4 II 4 Judy 6:7 Hossein Farhad
I2 4 II 4 Judy 6:7 Hossein Farhad
I2 4 II 4 Judy 6:7 Hossein Farhad
I2 4 II 4 Judy 1:7 Hossein Hokm 1
Omid j Ss a Ra 5:7 Hossein Hokm 1
Omid j Ss a Ra 6:7 Hossein FARAH
Omid j Ss a Ra 5:7 Hossein FARAH
Omid j Ss a Ra 7:4 Hossein FARAH
Omid j Ss a Ra 4:7 Hossein FARAH
Omid j Ss a Ra 2:7 Hossein FARAH
Omid j Ss a Ra 3:7 Hossein FARAH
Omid j Ss a Ra 5:7 Hossein FARAH
Omid j Ss a Ra 3:7 Hossein FARAH
Omid j Ss a Ra 7:4 Hossein FARAH
Omid j Ss a Ra 7:0 Hossein FARAH
Omid j Ss a Ra 7:4 Hossein FARAH
Fakhri Farid 4:7 Hossein shadi
Fakhri Farid 3:7 Hossein shadi
Fakhri Farid 3:7 Hossein shadi
Fakhri Farid 7:4 Hossein shadi
Fakhri Farid 7:6 Hossein shadi
Fakhri Farid 5:7 Hossein shadi
Fakhri Farid 1:7 Hossein shadi
Fakhri Farid 6:7 Hossein shadi
۝Leila۝ Majid 5:7 amiR Hossein
۝Leila۝ Majid 5:7 amiR Hossein
۝Leila۝ Majid 6:7 amiR Hossein
۝Leila۝ Majid 7:2 amiR Hossein
۝Leila۝ Majid 7:1 amiR Hossein
۝Leila۝ Majid 7:3 amiR Hossein
۝Leila۝ Majid 4:7 Hokm 2 Hossein
۝Leila۝ Majid 2:7 Hokm 2 Hossein
Fakhri داش meYsam 6:7 Hossein Hokm 3
Fakhri داش meYsam 7:3 Hossein Hokm 3
Fakhri داش meYsam 7:4 Hossein tAlA
Fakhri داش meYsam 5:7 Hossein tAlA
Fakhri داش meYsam 7:2 Hossein tAlA
Fakhri داش meYsam 5:7 Hossein tAlA
Fakhri داش meYsam 6:7 Hossein tAlA
Fakhri داش meYsam 4:7 Hossein tAlA
Fakhri داش meYsam 7:2 Hossein tAlA
Fakhri داش meYsam 7:6 Hossein tAlA
Fakhri داش meYsam 4:7 Hossein tAlA
Fakhri Hokm 2 5:7 Hossein Hokm 1
MmmahdissS Hokm 1 5:7 Hossein Majid
MmmahdissS Hokm 1 4:7 Hossein Majid
MmmahdissS Hokm 1 4:7 Hossein Majid
MmmahdissS Hokm 1 7:6 Hossein Majid
MmmahdissS Sasan33 5:7 Hossein Majid
MmmahdissS Sasan33 6:7 Hossein Hokm 1
MmmahdissS Hossein 3:7 Elyas Mosafer
MmmahdissS Hossein 6:7 Elyas Mosafer
MmmahdissS Hossein 6:7 Elyas Mosafer
MmmahdissS Hossein 6:7 Elyas Mosafer
MmmahdissS Hossein 7:3 Elyas Hokm 1
MmmahdissS Hossein 5:7 Elyas Hokm 1
Nimaaa Hokm 2 4:7 Hossein MmmahdissS
Nimaaa Hokm 2 7:0 Hossein MmmahdissS
Nimaaa Hokm 2 7:2 Hossein MmmahdissS
Nimaaa Hokm 2 0:7 Hossein MmmahdissS
Nimaaa Hokm 2 3:7 Hossein MmmahdissS
S a R A R a S Ostade hokm 7:0 Irfan Gull Hossein
S a R A R a S Ostade hokm 7:4 Irfan Gull Hossein
S a R A R a S Ostade hokm 2:7 Irfan Gull Hossein
Nimaaa Hokm 2 6:7 Hossein MmmahdissS
S a R A R a S Ostade hokm 2:7 Irfan Gull Hossein
S a R A R a S Ostade hokm 7:2 Irfan Gull Hossein
S a R A R a S Ostade hokm 7:1 Irfan Gull Hossein
S a R A R a S Ostade hokm 4:7 Irfan Gull Hossein
S a R A R a S Ostade hokm 7:4 Irfan Gull Hossein
S a R A R a S Ostade hokm 7:6 Irfan Gull Hossein
۝Leila۝ Silent 7:2 Hossein SaddrA
Hokm 1 Silent 7:4 Hossein SaddrA
Hokm 1 Silent 3:7 Hossein SaddrA
۝Leila۝ Silent 7:2 Hossein SaddrA
۝Leila۝ Silent 5:7 Hossein SaddrA
۝Leila۝ Silent 6:7 Hossein SaddrA
۝Leila۝ AHMAD 2:7 Hossein Silent
۝Leila۝ AHMAD 4:7 Hossein Silent
۝Leila۝ AHMAD 5:7 Hossein Silent
۝Leila۝ AHMAD 6:7 Hossein Silent
۝Leila۝ AHMAD 7:6 Hossein Hokm 1
۝Leila۝ AHMAD 7:6 Hossein Hokm 1
۝Leila۝ AHMAD 7:6 Hossein Hokm 1
۝Leila۝ AHMAD 6:7 Hossein Nazi
TINA Majid 6:7 Farhad Hossein
TINA Majid 5:7 Farhad Hossein
TINA Majid 4:7 Farhad Hossein
TINA Majid 7:6 Farhad Hossein
TINA Majid 3:7 Farhad Hossein
TINA Majid 2:7 Farhad Hossein
TINA Majid 6:7 Farhad Hossein
TINA Majid 7:6 Farhad Hossein
TINA @m!r 0:7 Hossein Alireza
TINA @m!r 5:7 Hossein Alireza
TINA @m!r 7:5 Hossein Alireza
TINA @m!r 5:7 Hossein Alireza
TINA @m!r 4:7 Hossein Alireza
Hokm 1 ♠lirez♠ 6:7 Hossein Alireza
Hokm 1 ♠lirez♠ 4:7 Hossein Alireza
tara ♠lirez♠ 5:7 Hossein Alireza
tara ♠lirez♠ 5:7 Hossein Alireza
tara ♠lirez♠ 7:4 Hossein Hokm 1
tara ♠lirez♠ 7:2 Hossein Hokm 1
tara ♠lirez♠ 6:7 Hossein Hokm 1
tara Hossein 7:0 ♠lirez♠ Mohammad
tara Hossein 7:5 ♠lirez♠ Mohammad
tara Hossein 7:0 ♠lirez♠ Mohammad
tara Hossein 7:1 ♠lirez♠ Mohammad
Hokm 3 Hossein 6:7 Azade Sasan33
Hokm 3 Hossein 4:7 Azade Sasan33
Hokm 3 Hossein 4:7 Azade Sasan33
Hokm 3 Hossein 6:7 Azade Sasan33
Hokm 3 Hossein 6:7 Azade Sasan33
MmmahdissS Sasan33 6:7 Hossein Majid
MmmahdissS Sasan33 0:7 Hossein Majid
MmmahdissS Sasan33 6:7 Hossein Majid
MmmahdissS Sasan33 7:5 Hossein Majid
MmmahdissS Sasan33 7:5 Hossein Majid
MmmahdissS Sasan33 5:7 Hossein Majid
MmmahdissS Omid 7:3 Hossein Hokm 3
MmmahdissS Omid 7:3 Hossein Hokm 3
MmmahdissS Omid 7:6 Hossein Hokm 3
MmmahdissS Omid 6:7 Hossein Hokm 3
MmmahdissS Omid 7:1 Hossein 3OooRIIIK
MmmahdissS Omid 6:7 Hossein 3OooRIIIK
MmmahdissS Omid 7:5 Hossein 3OooRIIIK
FTH Hossein 7:0 melina pooria
FTH Hossein 7:2 melina pooria
FTH Hossein 7:0 melina pooria
FTH Hossein 5:7 melina pooria
FTH Hossein 4:7 melina Hokm 3
FTH Hossein 4:7 melina Lili
FTH Hossein 7:1 melina Lili
Scores:
Total: 33993
This week: 1838

Playing Speed: 4.59312 (s)

This week Plays
Total Games: 785
Win: 412 (52%)
Lost: 372 (47%)
Leave: 1 (0%)

All Plays
Total Games: 17384
Win: 8674 (50%)
Lost: 8668 (50%)
Leave: 42 (0%)

Scores 2013:
Score: 0
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Feedback - Privacy Policy