Tokens: 53659
Username:
hrostaie
Last played:
19 Feb 2017
Joined:
23 Oct 2016


Hossein Playing From: Iran
دل بی‌ غم نمی یابی در این دنیا، اما غم من کجا و غم تو کجا.
من فکر کلفت کردن لب وتو فکر پر کردن دندان
من فکر کاشتن مو و تو فکر شستن مو
من سگم را با بهترین شامپو می شویم ودر همینحال برای تو دل میسوزانم
ای خدا اگه مو پوزم یه کمی کوچکتربی دگه غم نداشتم.پیل هم ندارم کچیکش کنم.نونم چه بکنم

فصل کشت گندم که می شود کشاورز زنبیلی را پر از دانهای گندم میکند و زنبیل را برروی دست چپ قرار داده و شروع میکند به راه رفتن بر روی زمین و پرت کردن دانها بر روی زمین،بعضی دانها جائی میافتند که به انها اب بیشتری میرسد وچاق وفربهترازبقیه میشوند،انها نمیدانند که این یک اتفاق بوده و بر خود میبالند۰و همانا اگر کشاورز زمین را صاف و هموار می کرد به همه به یک اندازه اب می رسید و همه رشد می کردند
بندر گناوه
بندر گناوه در کنار خلیج فارس و مقابل جزیره خارگ قرار دارد،درواقع شعلهای اتش جزیره خارگ در شب قابل دیدن میباشند۰
سه لوله بزرگ نفتی ازآنجا وارد دریا میشوند و در خارگ از آب بیرون می آیند۰
این لولها نفت چاهای نفتی را به مخازن نفتی در خارگ منتقل میکنند
اولین خط لوله را آمریکائها در سال ۱۳۳۸ احداث نمودند؛خطوط دوم و سوم هم متعقبأ اضافه شد۰یک جاده تدارکتی هم همجوار این لولها احداث که حالا شده جاده اصلی۰ ولی بدا به حال کسانی که زمینشان در آن مسیر قرار داشت؛گفتند دولت پول زمین نمیدهد؛اگر درختی یا محصولی در مسیر باشد پول آن پرداخت میشود۰
ولی اگردر زمین کسی کمپ می زدند صاحب آن زمین میتوانست شب آنجا نگهبانی بدهد وشبی ده تمان مزد بگیرد۰
آنهائی که از اینطریق یا طرق دیگر کمی پول دستشان آمد؛پول دادند به قاچاقچیان تا آنها را با موتور لنج ببرند کویت تا آنجا چند نفری یک اطاق اجاره کنند و کارگری کار کنند و برای خوانواده خود پولی بفرستند و ما هم از آنها توقع داشتیمLast Games:
AVvA Elyar 7:4 فرشته Hossein
AVvA Elyar 4:7 فرشته Hossein
AVvA Elyar 7:3 فرشته Hossein
AVvA Elyar 7:5 فرشته Hossein
Farhad mahshid 7:4 Hossein laleh
Farhad mahshid 0:7 Hossein laleh
Farhad mahshid 2:7 Hossein laleh
Farhad mahshid 7:3 Hossein laleh
Farhad mahshid 7:3 Hossein laleh
Farhad mahshid 7:1 Hossein laleh
Farhad mahshid 7:4 Hossein laleh
Farhad mahshid 7:5 Hossein Hokm 2
Farhad Hokm 1 7:3 Hossein Hokm 2
ALII Hokm 1 6:7 Nazi Hossein
ALII Hokm 1 6:7 Nazi Hossein
ALII Hokm 1 6:7 Nazi Hossein
ALII Hokm 1 2:7 Nazi Hossein
ALII Hokm 1 5:7 Nazi Hossein
ALII Hokm 1 7:5 Nazi Hossein
ALII Hokm 1 7:2 Nazi Hossein
Hossein Ziba 2:7 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 5:7 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 5:7 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 5:7 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 7:5 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 7:5 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 7:3 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 7:6 mahshid Arash Rad
Hossein Ziba 0:7 mahshid Hokm 1
Hossein Ziba 3:7 mahshid Hokm 1
Hossein Ziba 7:5 mahshid Hokm 1
Hossein Hokm 2 7:2 Hokm 1 Hokm 3
Hossein Hokm 2 6:7 Hokm 1 Hokm 3
Hossein MOHSEN 5:7 Zia tAlA
Hossein MOHSEN 3:7 Zia tAlA
Hossein MOHSEN 5:7 Zia tAlA
Hossein MOHSEN 7:5 Zia tAlA
Hossein MOHSEN 6:7 Zia tAlA
Hossein MOHSEN 6:7 Zia tAlA
Hossein MOHSEN 7:4 Zia tAlA
Hossein MOHSEN 4:7 Zia tAlA
Hossein 4:7 Zia tAlA
AVvA HOC G 7:5 Hossein Nahid khale
AVvA HOC G 7:2 Hossein Nahid khale
AVvA HOC G 7:6 Hossein Nahid khale
AVvA HOC G 7:4 Hossein Nahid khale
AVvA HOC G 7:6 Hossein Nahid khale
AVvA HOC G 5:7 Hossein Nahid khale
AVvA Reza 7:0 Hossein MahhaM
AVvA Reza 6:7 Hossein MahhaM
AVvA Reza 5:7 Hossein MahhaM
AVvA Reza 7:3 Hossein MahhaM
AVvA Reza 7:0 Hossein MahhaM
Hossein Nahid 0:7 tAlA MOHSEN
Hossein Nahid 7:5 tAlA MOHSEN
Hossein Nahid 3:7 tAlA MOHSEN
Hossein Nahid 6:7 tAlA MOHSEN
Hossein Nahid 3:7 tAlA MOHSEN
Hossein Nahid 6:7 tAlA MOHSEN
Hossein Nahid 7:4 tAlA MOHSEN
Nahid Hossein 0:7 MOHSEN tAlA
Nahid Hossein 0:7 MOHSEN tAlA
Nahid Hossein 6:7 MOHSEN tAlA
Nahid Hossein 6:7 MOHSEN tAlA
Nahid Hossein 2:7 MOHSEN tAlA
Hossein ۝IHIoSSeiINI۝ 3:7 Morteza FOAD
Hossein ۝IHIoSSeiINI۝ 5:7 Morteza FOAD
Hossein ۝IHIoSSeiINI۝ 4:7 Morteza FOAD
Hossein ۝IHIoSSeiINI۝ 2:7 Morteza FOAD
Hossein ۝IHIoSSeiINI۝ 5:7 Morteza FOAD
Hossein ۝IHIoSSeiINI۝ 7:5 Morteza FOAD
Hossein ۝IHIoSSeiINI۝ 6:7 Morteza FOAD
Hossein ۝IHIoSSeiINI۝ 7:0 Morteza FOAD
Hossein ۝IHIoSSeiINI۝ 7:4 Morteza FOAD
Hossein ۝IHIoSSeiINI۝ 7:4 Morteza FOAD
Hossein ۝IHIoSSeiINI۝ 4:7 Morteza FOAD
MmmahdissS Hossein 7:2 Hokm 2 mohammad amin
MmmahdissS Hossein 7:1 Hokm 2 mohammad amin
MmmahdissS Hossein 7:2 Hokm 2 mohammad amin
MmmahdissS Hossein 1:7 Hokm 2 Hokm 1
MmmahdissS Hossein 7:5 Hokm 2 Hokm 1
MmmahdissS Hossein 5:7 Hokm 2 Hokm 1
MmmahdissS Hossein 7:6 AMiN Hokm 1
MmmahdissS ۝IHIoSSeiINI۝ 2:7 Hossein Hokm 3
MmmahdissS ۝IHIoSSeiINI۝ 3:7 Hossein Hokm 3
MmmahdissS ۝IHIoSSeiINI۝ 4:7 Hossein Hokm 3
MmmahdissS ۝IHIoSSeiINI۝ 7:6 Hossein Hokm 3
MmmahdissS ۝IHIoSSeiINI۝ 4:7 Hossein Hokm 3
MmmahdissS ۝IHIoSSeiINI۝ 7:3 Hossein Mohsen
MmmahdissS ۝IHIoSSeiINI۝ 3:7 Hossein Mohsen
MmmahdissS ۝IHIoSSeiINI۝ 7:5 Hossein Mohsen
Hossein surmeh 6:7 Lale 3OooRIIIK
Hossein surmeh 3:7 Lale 3OooRIIIK
Hossein surmeh 3:7 Lale 3OooRIIIK
Hossein surmeh 7:0 Lale 3OooRIIIK
Hossein surmeh 3:7 Lale 3OooRIIIK
Hossein surmeh 3:7 Lale 3OooRIIIK
Hossein surmeh 2:7 Lale 3OooRIIIK
Hossein surmeh 3:7 Lale 3OooRIIIK
Hossein surmeh 7:3 Farhad Lale
Hossein surmeh 7:5 Farhad Lale
Hossein surmeh 7:0 Farhad Lale
Hossein surmeh 7:5 Farhad Lale
Hossein surmeh 7:3 Farhad Lale
Hossein surmeh 7:3 Farhad Lale
DONYA silent 3:7 HOC G Hossein
DONYA silent 5:7 HOC G Hossein
DONYA silent 7:6 HOC G Hossein
DONYA silent 7:1 HOC G Hossein
DONYA silent 5:7 HOC G Hossein
DONYA silent 4:7 HOC G Hossein
DONYA silent 6:7 HOC G Hossein
DONYA silent 7:3 HOC G Hossein
DONYA silent 5:7 HOC G Hossein
DONYA silent 3:7 HOC G Hossein
DONYA silent 7:2 HOC G Hossein
DONYA silent 7:6 HOC G Hossein
Nahid Hossein 3:7 Pouya Tata
Nahid Hossein 6:7 Pouya Tata
Nahid Hossein 6:7 Pouya Tata
Nahid Hossein 7:6 Pouya Tata
Nahid Hossein 4:7 Pouya Tata
Nahid Hossein 6:7 Pouya Hokm 1
Nahid Hossein 2:7 Pouya Hokm 1
Nahid Hossein 7:6 Pouya Hokm 1
Nahid Hossein 2:7 Pouya Hokm 1
Nahid Hossein 7:5 Pouya Hokm 1
Hossein surmeh 7:6 amiR Hokm 3
Hossein surmeh 5:7 amiR Hokm 3
Hossein surmeh 7:6 amiR Hokm 3
Hossein surmeh 7:5 amiR ***SINA***
Hossein surmeh 0:7 amiR ***SINA***
Hossein surmeh 2:7 amiR ***SINA***
Hossein surmeh 4:7 amiR ***SINA***
Hossein surmeh 7:0 amiR Hokm 3
Hossein surmeh 7:2 amiR ***SINA***
Hossein surmeh 7:2 amiR ***SINA***
Hossein surmeh 6:7 amiR ***SINA***
Hossein surmeh 7:2 FOAD amiR
Hossein surmeh 7:1 FOAD amiR
Hossein surmeh 3:7 FOAD amiR
Hossein surmeh 7:4 FOAD amiR
Hossein surmeh 5:7 FOAD amiR
Hossein surmeh 7:2 FOAD amiR
Hossein surmeh 7:4 FOAD amiR
Hossein surmeh 6:7 FOAD amiR
Hossein surmeh 7:3 FOAD amiR
Hossein surmeh 7:4 FOAD amiR
Hossein sadat 2:7 FOAD amiR
Hossein sadat 3:7 FOAD amiR
Hossein sadat 7:4 FOAD amiR
Hossein sadat 5:7 FOAD amiR
Hossein sadat 3:7 FOAD amiR
Hossein sadat 5:7 FOAD amiR
Hossein sadat 7:2 FOAD amiR
Hossein sadat 4:7 FOAD amiR
Hossein sadat 6:7 FOAD amiR
Hossein sadat 7:3 FOAD amiR
Hossein sadat 7:5 FOAD melina
Hossein sadat 7:0 FOAD melina
Hossein sadat 7:6 FOAD melina
Hossein sadat 7:5 FOAD melina
Hossein sadat 4:7 FOAD melina
Hossein sadat 2:7 FOAD melina
Hossein sadat 7:4 FOAD melina
Hossein sadat 7:4 FOAD melina
Hossein sadat 6:7 hamid360 Farshid
Hossein sadat 7:4 hamid360 Farshid
Hossein sadat 7:6 hamid360 Farshid
Hossein sadat 6:7 hamid360 Farshid
Hossein sadat 5:7 hamid360 Farshid
Hossein sadat 1:7 hamid360 Hokm 3
Hossein sadat 5:7 hamid360 Hokm 3
Hossein sadat 4:7 hamid360 Hokm 3
Hossein sadat 7:6 hamid360 Hokm 3
Hossein sadat 5:7 hamid360 Elyar
Hossein sadat 7:4 hamid360 Elyar
Hossein sadat 7:5 hamid360 Elyar
Hossein sadat 7:3 hamid360 Hokm 1
Hossein Nazi 3:7 Melina Ebi MT
Hossein Nazi 5:7 Melina Ebi MT
Hossein Nazi 4:7 Melina Ebi MT
Hossein Nazi 7:4 Melina Ebi MT
Hossein Nazi 7:6 Melina Ebi MT
Hossein Nazi 7:3 Melina Ebi MT
Hossein Nazi 0:7 Melina Ebi MT
Hossein Nazi 7:1 Melina Ebi MT
Hossein Nazi 2:7 Melina Ebi MT
PARVANEH Hossein 0:7 0 2 1 Amin
PARVANEH Hossein 3:7 0 2 1 Amin
PARVANEH Hossein 1:7 0 2 1 Amin
PARVANEH Hossein 5:7 0 2 1 Amin
PARVANEH Hossein 7:5 0 2 1 Amin
PARVANEH Hossein 3:7 0 2 1 Amin
Hossein amiR 7:0 Hokm 3 Hokm 2
Hossein amiR 7:6 Mania tAlA
Hossein amiR 7:2 Mania tAlA
Hossein amiR 7:4 Mania tAlA
Hossein amiR 4:7 Mania tAlA
Hossein amiR 1:7 Mania tAlA
Hossein amiR 7:6 Mania tAlA
Hossein amiR 7:2 Mania Hokm 3
3OooRIIIK Alireza 6:7 Hossein Farhad
3OooRIIIK Alireza 1:7 Hossein Farhad
3OooRIIIK Alireza 1:7 Hossein Farhad
3OooRIIIK Alireza 7:2 Hossein Farhad
3OooRIIIK Alireza 6:7 Hossein Farhad
3OooRIIIK Alireza 5:7 Hossein Farhad
3OooRIIIK Alireza 7:6 Hossein Farhad
3OooRIIIK Alireza 6:7 Hossein Farhad
3OooRIIIK Alireza 5:7 Hossein Farhad
surmeh A 7:4 Hossein tAlA
surmeh A 7:3 Hossein tAlA
surmeh A 3:7 Hossein tAlA
surmeh A 7:4 Hossein tAlA
surmeh A 7:5 Hossein tAlA
Mania Hamed 0:7 Hossein Fahimeh
Mania Hamed 7:3 Hossein Fahimeh
Mania Hamed 4:7 Hossein Fahimeh
Mania Hamed 1:7 Hossein Fahimeh
Mania Hamed 0:7 Hossein Fahimeh
Hossein amiR 7:5 Fahimeh MR
Hossein amiR 7:1 Fahimeh MR
Mania Hamed 3:7 Hossein Fahimeh
Hossein amiR 7:1 Fahimeh MR
Hossein amiR 7:5 Fahimeh MR
Hossein amiR 7:4 Fahimeh MR
Hossein amiR 7:1 Fahimeh MR
Hossein amiR 7:3 Fahimeh MR
Hossein amiR 3:7 Fahimeh MR
Hamed wzbm 4:7 Hossein BLUE
Hamed wzbm 4:7 Hossein BLUE
Hamed wzbm 7:6 Hossein BLUE
Hamed wzbm 3:7 Hossein BLUE
Hamed Hokm 1 0:7 Hossein BLUE
فرشته Arash Rad 0:7 Hossein sadat
فرشته Arash Rad 5:7 Hossein sadat
فرشته Arash Rad 6:7 Hossein sadat
فرشته Arash Rad 4:7 Hossein sadat
فرشته Arash Rad 3:7 Hossein sadat
فرشته Hokm 1 7:5 Hossein Hokm 3
Farhad laleh 3:7 Hossein Hokm 1
Farhad laleh 3:7 Hossein Hokm 1
Farhad laleh 3:7 Hossein Hokm 1
Farhad laleh 4:7 Hossein Hokm 1
Farhad laleh 7:5 Hossein Hokm 1
Farhad laleh 7:4 Hossein Hokm 1
Farhad laleh 7:5 Hossein Hokm 1
Farhad laleh 7:6 Hossein Hokm 1
Farhad laleh 6:7 Hossein Hokm 1
Farhad laleh 0:7 Hossein Hokm 1
Farhad laleh 7:0 Hossein 3OooRIIIK
Farhad laleh 7:5 Hossein 3OooRIIIK
Farhad laleh 7:6 Hossein 3OooRIIIK
Farhad laleh 7:6 Hossein 3OooRIIIK
Farhad laleh 3:7 Hossein 3OooRIIIK
Farhad laleh 1:7 Hossein 3OooRIIIK
Farhad laleh 4:7 Hossein 3OooRIIIK
Farhad laleh 1:7 Hossein 3OooRIIIK
Farhad laleh 2:7 Hossein 3OooRIIIK
Farhad laleh 2:7 Hossein 3OooRIIIK
Farhad laleh 7:4 Hossein 3OooRIIIK
Majid Nazi 1:7 Hossein sadat
Farhad laleh 7:6 Hossein 3OooRIIIK
Majid Nazi 2:7 Hossein sadat
Majid Nazi 5:7 Hossein sadat
Majid Nazi 3:7 Hossein sadat
Majid Nazi 7:4 Hossein sadat
Majid Nazi 7:3 Hossein sadat
Majid Nazi 1:7 Hossein sadat
MOstaFa FTH 6:7 Hossein mehran
MOstaFa FTH 4:7 Hossein mehran
MOstaFa FTH 7:6 Hossein mehran
MOstaFa FTH 5:7 Hossein mehran
MOstaFa FTH 4:7 Hossein mehran
MOstaFa FTH 5:7 Hossein mehran
MOstaFa FTH 5:7 Hossein mehran
MOstaFa FTH 7:6 Hossein mehran
MOstaFa FTH 7:4 Hossein mehran
MOstaFa FTH 2:7 Hossein Hokm 1
mahshid Hossein 7:6 BLUE Arash Rad
mahshid Hossein 7:1 BLUE Arash Rad
mahshid Hossein 6:7 BLUE Arash Rad
mahshid Hossein 7:6 BLUE Arash Rad
mahshid Hossein 7:2 BLUE Arash Rad
mahshid Hossein 7:4 Hokm 1 Arash Rad
mahshid Hossein 7:5 Hokm 1 Hokm 2
mahshid Hossein 6:7 Hokm 1 Hokm 2
mahshid Hossein 7:2 Hokm 1 Hokm 2
mahshid Hossein 6:7 Hokm 1 Hokm 2
Hokm 3 Alireza 7:4 Hossein Artin
Hokm 3 Alireza 3:7 Hossein Artin
Hokm 3 Alireza 5:7 Hossein Artin
3OooRIIIK Alireza 7:5 Hossein Artin
Hossein Morteza 0:7 Mania Sara
Hossein Morteza 1:7 Mania Sara
Hossein Morteza 7:1 Mania Sara
Hossein Morteza 7:4 Mania Sara
Hossein Morteza 3:7 Mania Sara
Hossein Morteza 7:2 Mania Sara
Hossein Morteza 7:1 Mania Sara
Hossein Morteza 7:1 Mania Sara
Hossein Morteza 0:7 Mania Sara
Hossein Hokm 1 6:7 Mania Sara
Hossein Hokm 1 1:7 Mania Sara
Hossein Hokm 1 7:6 Mania Sara
Sara Mania 7:0 shadi Hossein
Sara Mania 7:0 shadi Hossein
Sara Mania 7:5 shadi Hossein
Sara Mania 4:7 shadi Hossein
Sara Mania 7:6 shadi Hossein
Sara Mania 4:7 shadi Hossein
Hossein surmeh 7:3 mj shahin
Hossein surmeh 7:5 mj shahin
Hossein surmeh 7:4 mj shahin
Hossein surmeh 7:1 mj shahin
Hossein surmeh 6:7 mj shahin
Hossein surmeh 3:7 mj shahin
Hossein surmeh 7:4 mj shahin
Hossein surmeh 7:4 mj shahin
Hossein surmeh 7:6 mj shahin
Hossein surmeh 4:7 mj shahin
Hossein surmeh 1:7 mj shahin
Hossein surmeh 3:7 mj Hokm 1
۩ GH٨Z٨L ۩ Nazanin H 7:0 Hossein Hokm 2
۩ GH٨Z٨L ۩ Nazanin H 7:3 Hossein Hokm 2
۩ GH٨Z٨L ۩ Nazanin H 7:2 Hossein Hokm 2
Hossein Nima 6:7 Nahid Hokm 1
Hossein Nima 7:1 Nahid Hokm 1
Hossein Nima 2:7 Nahid Hokm 1
Hossein Nima 1:7 Nahid Hokm 1
Hossein Nima 3:7 Nahid Hokm 1
Hossein Nima 3:7 Nahid Hokm 1
Hossein Nima 1:7 Nahid Hokm 1
Hossein Nima 3:7 Nahid Hokm 1
Hossein Nima 7:6 Nahid Hokm 1
Hossein amiR 7:3 Ostade hokm GoLaBi
Hossein amiR 7:1 Ostade hokm GoLaBi
Hossein amiR 6:7 Ostade hokm GoLaBi
Hossein amiR 3:7 Ostade hokm GoLaBi
Hossein amiR 7:4 Ostade hokm GoLaBi
Hossein amiR 2:7 Ostade hokm GoLaBi
Hossein amiR 7:2 Ostade hokm GoLaBi
Hossein amiR 7:2 Ostade hokm GoLaBi
Hossein amiR 0:7 Ostade hokm GoLaBi
Hossein amiR 3:7 Ostade hokm GoLaBi
Hossein amiR 7:6 Ostade hokm GoLaBi
Hossein amiR 7:5 Ostade hokm Hokm 1
FARAH Hossein 7:6 Mansoure Hokm 3
FARAH Hossein 1:7 Mansoure Hokm 3
FARAH Hossein 7:3 Mansoure Hokm 3
FARAH Hossein 7:2 Mansoure Hokm 3
FARAH Hossein 3:7 Mansoure Hokm 1
FARAH Hossein 7:4 Mansoure Hokm 1
FARAH Hossein 7:4 Mansoure Hokm 1
FARAH Hossein 4:7 Mansoure Hokm 1
AVvA Elyar 1:7 Hossein amiR
AVvA Elyar 6:7 Hossein amiR
AVvA Elyar 7:5 Hossein amiR
AVvA Elyar 7:2 Hossein amiR
AVvA Elyar 5:7 Hossein amiR
AVvA Elyar 7:3 Hossein amiR
AVvA Elyar 5:7 Hossein amiR
AVvA Elyar 5:7 Hossein amiR
AVvA Elyar 7:4 Hossein amiR
hedi Hossein 7:0 0 2 1 GoLaBi
hedi Hossein 7:6 0 2 1 GoLaBi
hedi Hossein 7:1 0 2 1 GoLaBi
hedi Hossein 7:3 0 2 1 GoLaBi
hedi Hossein 7:5 0 2 1 GoLaBi
hedi Hossein 7:6 0 2 1 GoLaBi
hedi Hossein 0:7 0 2 1 GoLaBi
l3 i Hes hedi 3:7 0 2 1 Hossein
l3 i Hes hedi 0:7 0 2 1 Hossein
l3 i Hes hedi 1:7 0 2 1 Hossein
l3 i Hes hedi 0:7 0 2 1 Hossein
l3 i Hes hedi 7:5 0 2 1 Hossein
FFaaTTaaNN 4:7 Hossein 0 2 1
l3 i Hes FFaaTTaaNN 3:7 Hossein 0 2 1
l3 i Hes FFaaTTaaNN 6:7 Hossein 0 2 1
l3 i Hes FFaaTTaaNN 0:7 Hossein 0 2 1
l3 i Hes FFaaTTaaNN 7:1 Hossein 0 2 1
l3 i Hes FFaaTTaaNN 5:7 Hossein 0 2 1
l3 i Hes FFaaTTaaNN 7:5 Hossein 0 2 1
l3 i Hes Meykhone 7:0 Hossein 3OooRIIIK
l3 i Hes Meykhone 7:1 Hossein 3OooRIIIK
l3 i Hes Meykhone 7:5 Hossein 3OooRIIIK
l3 i Hes Meykhone 4:7 Hossein 3OooRIIIK
l3 i Hes Meykhone 7:5 Hossein 3OooRIIIK
l3 i Hes Meykhone 7:4 Hossein 3OooRIIIK
l3 i Hes Meykhone 7:4 Hossein 3OooRIIIK
Hossein Samira 4:7 Hokm 3 Mahdi
Hossein Samira 4:7 Hokm 3 Mahdi
Hossein Samira 3:7 Alex Mahdi
Hossein Samira 3:7 Alex Mahdi
Hossein Samira 3:7 Alex Mahdi
Hossein Samira 5:7 Alex Mahdi
Hossein Samira 5:7 Alex Mahdi
Hokm 2 Hokm 1 7:4 Hossein sadat
SaTTaR Hokm 1 7:3 Hossein sadat
SaTTaR Hokm 1 7:3 Hossein sadat
SaTTaR Hokm 1 7:2 Hossein sadat
SaTTaR Hokm 1 7:3 Hossein sadat
PARVANEH Hokm 3 4:7 Hossein Hokm 2
PARVANEH Hokm 3 1:7 Hossein Hokm 2
PARVANEH Hokm 3 1:7 Hossein Hokm 2
PARVANEH Hokm 3 4:7 Hossein Hokm 2
PARVANEH Hokm 3 1:7 Hossein Hokm 2
Majid Hossein 7:5 tAlA Tohid
Majid Hossein 7:1 tAlA Tohid
Majid Hossein 7:1 tAlA Tohid
Majid Hossein 7:4 tAlA Tohid
Majid Hossein 0:7 tAlA Tohid
Majid Hossein 2:7 tAlA Tohid
Majid Hossein 7:5 tAlA Tohid
Majid Hossein 7:4 tAlA Tohid
MaryaM Hamed 7:5 Alireza Hossein
MaryaM Hamed 7:1 Alireza Hossein
MaryaM Hamed 7:1 Alireza Hossein
MaryaM Hamed 7:3 Alireza Hossein
MaryaM Hamed 6:7 Alireza Hossein
MaryaM Hamed 7:3 Alireza Hossein
Hossein Hamed 7:1 Farhad Alireza
Hossein Hamed 7:3 Farhad Alireza
Hossein Hamed 7:5 Farhad Alireza
Hossein Hamed 3:7 Farhad Alireza
Hossein Hamed 5:7 Farhad Alireza
Hossein Hamed 7:3 Farhad Alireza
Hossein Hamed 7:4 Farhad Alireza
Hossein Hamed 7:4 Farhad Alireza
Hossein Hamed 7:5 Hokm 1 Alireza
Sara Hossein 1:7 Morteza Mania
Sara Hossein 6:7 Morteza Mania
Sara Hossein 7:5 Morteza Mania
Sara Hossein 7:4 Morteza Mania
Sara Hossein 3:7 Morteza Mania
Sara Hossein 1:7 Morteza Mania
Sara Hossein 3:7 Morteza Mania
Sara Hossein 6:7 Morteza Mania
Sara Hossein 4:7 Morteza Mania
Sara Mania 7:0 Morteza Hossein
Sara Mania 7:0 Morteza Hossein
Sara Mania 7:0 Morteza Hossein
Sara Mania 7:1 Morteza Hossein
Hokm 3 Mania 0:7 Hossein Hokm 1
2lo elam Majid 7:4 Hossein Hokm 1
2lo elam Majid 7:0 Hossein Hokm 1
2lo elam Majid 7:1 Hossein Sara
2lo elam Majid 7:5 Hossein Sara
2lo elam Majid 7:6 Hossein Sara
MOstaFa Rastaman 7:5 tAlA Hossein
2lo elam Majid 7:2 Hossein Hokm 1
MOstaFa Hokm 3 7:1 tAlA Hossein
MOstaFa Hokm 3 7:6 tAlA Hossein
PARVANEH Rastaman 5:7 Hossein Hokm 1
PARVANEH Rastaman 0:7 Hossein Hokm 1
PARVANEH Rastaman 7:1 Hossein Hokm 1
PARVANEH Hokm 2 6:7 Hossein Hokm 1
۩ARMaN۩ Hossein 7:1 pooria 3OooRIIIK
۩ARMaN۩ Hossein 7:3 pooria 3OooRIIIK
۩ARMaN۩ Hossein 4:7 pooria 3OooRIIIK
۩ARMaN۩ Hossein 7:5 pooria 3OooRIIIK
۩ARMaN۩ Hossein 7:6 pooria 3OooRIIIK
Hokm 3 Hossein 2:7 pooria 3OooRIIIK
۩ARMaN۩ Hossein 6:7 pooria 3OooRIIIK
۩ARMaN۩ Hossein 7:1 pooria 3OooRIIIK
HOC G Araam 7:6 Hossein ۩ARMaN۩
HOC G Araam 4:7 Hossein ۩ARMaN۩
HOC G Hokm 1 3:7 Hossein ۩ARMaN۩
HOC G Hokm 1 3:7 Hossein ۩ARMaN۩
HOC G Hokm 1 7:5 Hossein ۩ARMaN۩
HOC G Hokm 1 7:5 Hossein ۩ARMaN۩
HOC G Hokm 1 7:2 Hossein ۩ARMaN۩
HOC G Hokm 1 7:4 Hossein ۩ARMaN۩
mahshid 3OooRIIIK 7:1 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 2:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 7:3 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 3:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 7:6 Hossein ba toam
mahshid 5:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 7:6 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 7:3 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 7:2 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 7:5 Hossein ba toam
Hokm 3 3OooRIIIK 2:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 3:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 7:3 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 2:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 0:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 5:7 Hossein ba toam
mahshid 3OooRIIIK 4:7 Hossein ba toam
Scores:
Total: 49877
This week: 334

Playing Speed: 7.195 (s)

This week Plays
Total Games: 188
Win: 85 (45%)
Lost: 103 (55%)
Leave: 0 (0%)

All Plays
Total Games: 24789
Win: 12345 (50%)
Lost: 12395 (50%)
Leave: 49 (0%)

Scores 2013:
Score: 0
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Feedback - Privacy Policy