Tokens: 508
Username:
sima_m
Last played:
20 Aug 2018
Joined:
1 Nov 2017


Sima Playing From: Iran
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی
کاش یا رب که نیفتد به کسی،کار کسیLast Games:
۞Amir۞ Sima 3:7 Y4L4IV 2IVY4 Hokm 2
۞Amir۞ Sima 4:7 Y4L4IV 2IVY4 Hokm 2
۞Amir۞ Sima 1:7 Y4L4IV 2IVY4 Hokm 2
۞Amir۞ Sima 7:0 Y4L4IV 2IVY4 Hokm 2
۞Amir۞ Sima 5:7 Y4L4IV 2IVY4 Hokm 2
۞Amir۞ Sima 7:5 Y4L4IV 2IVY4 Hokm 2
۞Amir۞ Sima 6:7 Y4L4IV 2IVY4 Hokm 2
۞Amir۞ Sima 5:7 Y4L4IV 2IVY4 Hokm 2
۞Amir۞ Sima 6:7 Y4L4IV 2IVY4 Hokm 2
۞Amir۞ Sima 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima Majid 6:7 Mino MR
Sima Hokm 3 5:7 Mino MR
Sima Majid 6:7 Mino MR
Sima Majid 2:7 Mino MR
Sima Majid 7:3 Mino MR
Sima Majid 0:7 Mino MR
Sima Majid 5:7 Mino Hokm 1
Sima Majid 7:5 Mino Hokm 1
Sima Majid 7:0 Mino Hokm 1
Sima Majid 7:4 Mino Hokm 1
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:1 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 3 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 1:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 4:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 7:1 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 4:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima IIA ILE IXII 7:0 Hokm 1 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 4:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 3:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 7:0 Hokm 1 Hokm 2
Sima Parsa 6:7 Aramesh Peyman
Sima Parsa 4:7 Aramesh Peyman
Sima Parsa 3:7 Aramesh Peyman
Sima Parsa 4:7 Aramesh Peyman
Sima Parsa 6:7 Aramesh Peyman
Sima Parsa 7:5 Aramesh Peyman
Sima Parsa 7:1 Aramesh Peyman
Sima Parsa 6:7 Aramesh Hokm 2
Sima Parsa 1:7 Aramesh Hokm 2
Sima Parsa 7:5 Aramesh Hokm 2
Sima Parsa 7:0 Aramesh Hokm 2
Sima Parsa 7:5 Aramesh Hokm 2
Sima Parsa 7:2 Hokm 1 Hokm 2
Sima Parsa 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Sima Parsa 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Sima Parsa 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Sima Parsa 7:0 Hokm 1 Hokm 2
Sima Parsa 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima Parsa 7:1 Hokm 2 Golnoosh
Sima Parsa 7:5 Hokm 2 Golnoosh
Sima Parsa 1:7 Hokm 2 Golnoosh
Sima Parsa 2:7 Hokm 2 Golnoosh
Sima Parsa 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Parsa 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Parsa 5:7 Golnoosh Hokm 3
Sima Parsa 7:4 Golnoosh Hokm 3
Sima Parsa 5:7 Golnoosh Amin
Sima Parsa 5:7 Golnoosh Amin
Sima Parsa 7:6 Golnoosh Hokm 1
Sima Parsa 7:5 Golnoosh Hokm 1
Sima Parsa 7:2 Hokm 2 Hokm 2
Sima Parsa 7:5 Hokm 2 Hokm 2
Sima Parsa 7:5 Hokm 2 Hokm 2
Sima Parsa 7:6 Hokm 2 Hokm 2
Sima Parsa 4:7 Hokm 2 Hokm 2
Sima Parsa 7:3 Hokm 2 Hokm 2
Sima Parsa 2:7 Hokm 2 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 2
Sima Hokm 1 2:7 Hokm 2 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 2
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 2
Majid Sima 7:2 Hokm 2 Siaavash
Majid Sima 7:5 Hokm 2 Siaavash
Majid Sima 7:6 Hokm 2 Siaavash
Majid Sima 4:7 Hokm 2 Siaavash
Majid Sima 4:7 Hokm 2 Siaavash
Majid Sima 2:7 Hokm 2 Siaavash
Majid Sima 4:7 Hokm 2 Hokm 1
Majid Sima 7:2 Hokm 2 Hokm 1
Majid Sima 7:2 Hokm 2 Hokm 1
Majid Sima 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Majid Sima 7:1 Hokm 1 Hokm 2
Majid Sima 6:7 Hokm 1 Hokm 2
Majid Sima 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Majid Sima 6:7 Hokm 1 Hokm 2
Majid Sima 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Majid Sima 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Majid Sima 7:4 Hokm 1 Hamid
Majid Sima 7:4 Hokm 1 Hamid
Majid Sima 2:7 Hokm 1 Hamid
Majid Sima 7:5 Hokm 1 Hamid
Majid Sima 7:5 Hokm 1 Hamid
Majid Sima 7:4 Hokm 1 Hamid
Majid Sima 0:7 Hokm 1 Hokm 2
Majid Sima 0:7 Hokm 1 Hokm 2
Majid Sima 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Majid Sima 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 1 0:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 2:7 Hokm 2 Hokm 3
Romeo Sima 4:7 mehran Nima
Romeo Sima 3:7 mehran Hokm 3
Romeo Sima 0:7 Hokm 1 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Sima orang 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 7:2 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 0:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 3:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima orang 7:2 Hokm 1 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 7:2 Hokm 3 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 2:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 7:5 Hokm 3 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 7:5 Hokm 3 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 7:6 Hokm 3 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 0:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 5:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 7:3 Hokm 3 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 4:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 7:5 Hokm 3 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 7:4 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
IIA ILE IXII Sima 7:0 Hokm 3 Hokm 1
IIA ILE IXII Sima 7:5 Hokm 3 Hokm 1
IIA ILE IXII Sima 7:2 Hokm 3 Hokm 1
IIA ILE IXII Sima 7:5 Hokm 3 Hokm 1
Karl Sima 7:6 Hokm 1 Hokm 3
Karl Sima 1:7 Hokm 1 Hokm 3
Karl Sima 7:6 Hokm 1 Hokm 3
Karl Sima 7:4 Hokm 1 Hokm 3
Karl Sima 7:6 Hokm 1 Hokm 3
Karl Sima 7:5 Hokm 1 Hokm 3
Karl Sima 6:7 Hokm 1 Hokm 3
Hokm 1 Sima 7:5 mehran Karl
Majid Sima 4:7 mehran Karl
Majid Sima 7:6 mehran Karl
Majid Sima 7:5 Hokm 3 Hokm 2
Majid Sima 7:5 Hokm 3 Hokm 2
Majid Sima 7:6 Hokm 3 Hokm 2
Majid Sima 6:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima IIA ILE IXII 7:3 Hokm 2 Hokm 1
Sima IIA ILE IXII 7:5 Hokm 2 Hokm 1
Sima IIA ILE IXII 7:3 Hokm 2 Hokm 1
Sima IIA ILE IXII 4:7 Hokm 2 Hokm 1
Sima IIA ILE IXII 3:7 Hokm 2 Hokm 1
Sima IIA ILE IXII 7:2 Hokm 2 Hokm 1
Sima IIA ILE IXII 7:5 Hokm 2 Hokm 1
Sima IIA ILE IXII 7:6 Hokm 2 Hokm 1
Sima IIA ILE IXII 6:7 Hokm 2 Hokm 1
۞SHAHAB۞ Sima 7:2 Nima Saba
۞SHAHAB۞ Sima 7:4 Nima Saba
۞SHAHAB۞ Sima 7:1 Nima Saba
۞SHAHAB۞ Sima 3:7 Nima Saba
۞SHAHAB۞ Sima 7:3 Nima Saba
۞SHAHAB۞ Sima 7:6 Hokm 1 Saba
۞SHAHAB۞ Sima 7:4 Hokm 1 Saba
۞SHAHAB۞ Sima 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Scores:
Total: 5310
This week: 69

Playing Speed: 5.29625 (s)

This week Plays
Total Games: 190
Win: 114 (60%)
Lost: 73 (38%)
Leave: 3 (2%)

All Plays
Total Games: 20170
Win: 11106 (55%)
Lost: 8875 (44%)
Leave: 189 (1%)

Scores 2013:
Score: 0
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Feedback - Privacy Policy