Tokens: 42793
Username:
sima_m
Last played:
21 Apr 2019
Joined:
1 Nov 2017


Sima Playing From: Iran
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی
کاش یا رب که نیفتد به کسی،کار کسیLast Games:
Sima Ali 7:2 ۩ARMiN۩ S A T I V A
Sima Ali 7:4 ۩ARMiN۩ S A T I V A
Sima Ali 5:7 ۩ARMiN۩ S A T I V A
Sima Ali 7:5 ۩ARMiN۩ S A T I V A
Sima Ali 7:4 ۩ARMiN۩ S A T I V A
Sima Ali 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Majid Sima 0:7 Ali Melina
Majid Sima 1:7 Ali Melina
Majid Sima 7:4 Ali Melina
Majid Sima 5:7 Ali Melina
Majid Sima 7:3 Ali Melina
Majid Sima 4:7 Ali Hokm 3
Majid Sima 5:7 Ali Hokm 3
Majid Sima 7:3 Ali Hokm 3
Majid Sima 7:4 Ali Hokm 3
Majid Sima 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Ali 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Ali 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Ali 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Ali 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Ali 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Ali 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Lale Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Lale Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Lale Hokm 3
Sima Hokm 1 7:1 Lale Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Lale Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Lale Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima A 7:5 Hokm 3 Hokm 2
Sima A 7:5 Hokm 3 Hokm 2
Sima A 7:3 Hokm 3 Hokm 2
Sima A 4:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima A 6:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima A 1:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima A 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima A 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima A 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:1 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 3 7:1 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 7:0 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 7:2 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 7:2 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 2:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:1 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima O MI D 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Sima O MI D 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima O MI D 7:2 Hokm 1 Hokm 2
Sima O MI D 7:2 Hokm 1 Hokm 2
Sima O MI D 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima O MI D 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima O MI D 6:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima O MI D 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima O MI D 4:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima O MI D 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima O MI D 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Sima O MI D 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Sima O MI D 1:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima O MI D 7:3 Hokm 2 Hokm 1
Sima O MI D 7:0 Hokm 2 Hokm 1
Sima O MI D 7:1 Hokm 2 Hokm 1
Sima O MI D 7:4 Hokm 2 Hokm 1
Sima O MI D 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima O MI D 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima O MI D 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima O MI D 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima O MI D 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:0 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:1 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Siaavash 4:7 H.a Hokm 3
Sima Siaavash 7:1 H.a Hokm 3
Sima Siaavash 0:7 H.a Hokm 3
Sima Siaavash 4:7 H.a Hokm 3
Sima Siaavash 7:5 H.a Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Mohamad Ali
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Mohamad Ali
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Mohamad Ali
Sima Hokm 1 1:7 Hokm 2 Mohamad Ali
Sima Hokm 1 7:1 Hokm 2 Mohamad Ali
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Mohamad Ali
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 2:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima sam 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima sam 2:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima sam 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Sima sam 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima sam 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima sam 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 0:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:1 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 0:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Majid Sima 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:0 OMID Hokm 3
Sima Hokm 1 7:0 OMID Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 OMID Hokm 3
Sima Hokm 1 7:1 OMID Hokm 3
Sima Hokm 1 7:0 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 2:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 2:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 2:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:0 Hokm 2 Sympathy for D
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Sympathy for D
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
O MI D Sima 3:7 Hokm 2 Hokm 1
O MI D Sima 7:5 Hokm 2 Hokm 1
O MI D Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 1
O MI D Sima 7:2 Hokm 2 Hokm 1
O MI D Sima 3:7 Hokm 2 Hokm 1
O MI D Sima 6:7 Hokm 2 Hokm 1
O MI D Sima 6:7 Hokm 2 Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:4 Hokm 3 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 6:7 Hokm 3 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:2 Hokm 3 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 2:7 Hokm 3 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:2 Hokm 3 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:5 Hokm 3 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:3 Hokm 3 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:5 Hokm 3 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:3 Hokm 3 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 4:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:1 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:1 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 2:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Scores:
Total: 10565
This week: 82

Playing Speed: 6.88 (s)

This week Plays
Total Games: 104
Win: 63 (61%)
Lost: 41 (39%)
Leave: 0 (0%)

All Plays
Total Games: 37368
Win: 20775 (56%)
Lost: 16278 (44%)
Leave: 315 (1%)

Scores 2013:
Score: 0
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Rules & Scoring | Feedback | Privacy Policy |