Tokens: 2979
Username:
sima_m
Last played:
12 Dec 2018
Joined:
1 Nov 2017


Sima Playing From: Iran
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی
کاش یا رب که نیفتد به کسی،کار کسیLast Games:
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Mohamm@d Hokm 2
Sima Hokm 1 7:6 Mohamm@d Hokm 2
Sima Hokm 1 7:6 Mohamm@d Hokm 2
Sima Hokm 1 5:7 Mohamm@d Hokm 2
Sima Hokm 1 7:4 Mohamm@d Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:1 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 3 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 3:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 3:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 3 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Sima ۩۩EbliS۩۩ 7:0 Bella MOHSEN
Sima ۩۩EbliS۩۩ 7:6 Bella MOHSEN
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 3 0:7 Hokm 1 ArAsh
Sima Hokm 3 2:7 Hokm 1 ArAsh
Sima Hokm 3 7:2 Hokm 1 ArAsh
Sima Hokm 3 5:7 Hokm 1 ArAsh
Sima Hokm 3 4:7 Hokm 1 ArAsh
Sima Hokm 3 1:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Mohamm@d
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Mohamm@d
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Mohamm@d
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Mohamm@d
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Mohamm@d
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Mohamm@d
Sima Hokm 1 7:0 Hokm 2 Mohamm@d
Fakhri Sima 0:7 Hokm 1 Hokm 2
Fakhri Sima 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Fakhri Sima 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Fakhri Sima 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Fakhri Sima 2:7 Hokm 1 Hokm 2
Fakhri Sima 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Fakhri Sima 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Fakhri Sima 3:7 Hokm 1 Hokm 2
Fakhri Sima 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Fakhri Sima 4:7 Hokm 1 Hokm 2
Fakhri Sima 6:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 1 0:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:2 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 2:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Esmaeil Sima 6:7 Amirreza Hokm 2
Esmaeil Sima 7:4 Amirreza Hokm 2
Esmaeil Sima 5:7 Amirreza Hokm 2
Esmaeil Sima 7:2 Amirreza Hokm 2
Esmaeil Sima 4:7 Amirreza Hokm 2
Esmaeil Sima 7:2 Amirreza Hokm 2
Esmaeil Sima 1:7 Amirreza Hokm 2
Esmaeil Sima 6:7 Amirreza Hokm 2
Esmaeil Sima 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Esmaeil Sima 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Esmaeil Sima 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Esmaeil Sima 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Esmaeil Sima 3:7 Hokm 1 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:6 Hokm 1 rasta
MMooHHaaMMaaDD Sima 3:7 Hokm 1 rasta
MMooHHaaMMaaDD Sima 5:7 Hokm 1 rasta
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:5 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:2 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:4 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:3 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:2 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:5 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 1:7 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:4 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:2 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:6 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:6 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 0:7 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:0 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:6 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 2:7 rasta Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:0 Hokm 2 Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:6 Hokm 2 Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:6 Hokm 2 Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 0:7 Hokm 2 Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:0 Hokm 2 Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:1 Hokm 2 Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 2:7 Hokm 2 Hokm 1
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:3 Hokm 3 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:0 Hokm 3 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 6:7 Hokm 3 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 0:7 Hokm 3 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 4:7 Hokm 3 Hokm 2
MMooHHaaMMaaDD Sima 7:2 Hokm 3 Hokm 2
ALII Sima 0:7 HaDi Mehrzad
ALII Sima 1:7 HaDi Hokm 1
ALII Sima 2:7 HaDi Hokm 1
ALII Sima 4:7 Hokm 2 Hokm 1
ALII Sima 7:4 Hokm 2 Hokm 1
ALII Sima 7:0 Hokm 2 Hokm 1
ALII Sima 0:7 Hokm 2 Hokm 1
ALII Sima 7:6 Hokm 2 Hokm 1
ALII Sima 7:2 Hokm 2 Hokm 1
ALII Sima 2:7 Hokm 2 Hokm 1
ALII Sima 6:7 Hokm 2 Hokm 1
ALII Sima 7:3 Hokm 2 Hokm 1
Sima Hokm 1 2:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:5 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 7:1 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 3:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 1:7 Hokm 2 Hokm 3
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 2 Hokm 3
True Sima 7:3 *V@MP@YER* Hokm 2
True Sima 7:5 *V@MP@YER* Hokm 2
True Sima 7:6 Hokm 1 Hokm 2
True Sima 7:4 Hokm 1 Hokm 2
True Sima 6:7 Hokm 1 Hokm 2
True Sima 7:2 Hokm 1 Hokm 2
True Sima 0:7 Hokm 1 Hokm 2
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 2:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 4:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 1:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 6:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:2 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 5:7 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:6 Hokm 3 Hokm 2
Sima Hokm 1 7:0 Hokm 3 Hokm 2
Sima ۩ GH٨Z٨L ۩ 7:5 rasta Hokm 3
Sima ۩ GH٨Z٨L ۩ 7:6 rasta Hokm 3
Sima ۩ GH٨Z٨L ۩ 7:6 rasta Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 rasta Hokm 3
Sima Hokm 1 7:3 rasta Hokm 3
Sima Hokm 1 7:4 rasta Hokm 3
Sima Hokm 1 7:6 rasta Hokm 3
Scores:
Total: 7471
This week: 46

Playing Speed: 4.015 (s)

This week Plays
Total Games: 191
Win: 104 (54%)
Lost: 87 (46%)
Leave: 0 (0%)

All Plays
Total Games: 28479
Win: 15715 (55%)
Lost: 12510 (44%)
Leave: 254 (1%)

Scores 2013:
Score: 0
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Feedback - Privacy Policy