Tokens: 501
Username:
ef7.
Last played:
15 Feb 2019
Joined:
27 Nov 2017


Shadi Playing From: Iran
از انسانها غمی به دل نگیر؛
زیرا خود نیز غمگین اند؛
با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند
زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شك دارند؛
پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند...!اشکال ما آدم ها
این است که هر کدام به روش خود یکدیگر را دوست داریم،
گاهی ظالمانه،
گاهی خودخواهانه،
گاهی مغرورانه،
گاهی مالکانه
و نیز گاه عمیقاً عاشقانه...
و چقدر در راه و روشهای خود
در نهایت دوست داشتن
قلب یکدیگر را می شکنیم و
احساس یکدیگر را جریحه دار می کنیم.
وقتی پای رفتن پیش می آید
تازه به این فکر می افتیم که کجای کار ما اشتباه بود !
رفتن همیشه با یک خداحافظی اتفاق نمی افتد
گاهی رفتن در انبوهی از ماندن و بودن است...

Last Games:
Shadi Jamal 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Shadi Jamal 7:3 Hokm 1 Hokm 2
Shadi Jamal 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Shadi Jamal 3:7 Hokm 1 Hokm 2
Shadi Jamal 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Shadi Jamal 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Shadi Jamal 4:7 Hokm 1 Hokm 2
Shadi Jamal 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Shadi Jamal 3:7 Hokm 1 Hokm 2
Shadi Jamal 7:4 Hokm 1 Hokm 2
Shadi Jamal 4:7 Hokm 1 Hokm 2
Shadi Hokm 2 6:7 Hokm 1 lord
Shadi Hokm 2 7:5 Hokm 1 lord
Shadi Hokm 2 4:7 Hokm 1 lord
Shadi Hokm 2 0:7 Hokm 1 lord
Shadi Hokm 2 1:7 Hokm 1 lord
Shadi Hokm 2 6:7 Hokm 1 lord
Shadi Hokm 2 6:7 Hokm 1 lord
Shadi Hokm 2 7:1 Hokm 1 lord
Shadi Hokm 2 7:2 Hokm 1 lord
Shadi Hokm 2 7:3 Hokm 1 lord
Shadi aseman 2:7 Hokm 1 Hokm 2
Shadi aseman 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Shadi aseman 7:1 Hokm 1 Hokm 2
Shadi aseman 3:7 Hokm 1 Hokm 2
Shadi aseman 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Shadi aseman 5:7 Hokm 1 Hokm 2
Shadi aseman 0:7 Hokm 1 Hokm 2
Shadi aseman 7:0 Hokm 1 Hokm 2
Shadi aseman 7:0 Hokm 1 Hokm 2
Shadi aseman 7:6 Hokm 1 Hokm 2
Shadi aseman 2:7 Hokm 1 Hokm 2
Shadi aseman 3:7 Hokm 1 Hokm 2
Shadi aseman 7:5 Hokm 1 Hokm 2
Shadi aseman 7:4 Hokm 1 Hokm 2
aseman Shadi 3:7 Hokm 1 Hokm 2
aseman Shadi 6:7 Hokm 1 Hokm 2
aseman Shadi 0:7 Hokm 1 Hokm 2
aseman Shadi 5:7 Hokm 1 Hokm 2
aseman Shadi 2:7 Hokm 1 Hokm 2
aseman Shadi 6:7 Hokm 1 Hokm 2
aseman Shadi 7:3 Hokm 1 Hokm 2
aseman Shadi 4:7 Hokm 1 Hokm 3
aseman Shadi 7:5 Hokm 1 Hokm 3
aseman Shadi 3:7 Hokm 1 Hokm 3
aseman Shadi 7:2 Hokm 1 Hokm 3
aseman Shadi 1:7 Hokm 1 Hokm 3
aseman Shadi 1:7 Hokm 1 Hokm 3
aseman Shadi 7:6 Hokm 1 Hokm 3
aseman Shadi 6:7 Hokm 1 Hokm 3
Shadi alireza99 7:3 Hokm 1 Hokm 3
Shadi alireza99 7:4 Hokm 1 Hokm 3
Shadi alireza99 4:7 Hokm 1 Hokm 3
Shadi alireza99 3:7 Hokm 1 Hokm 3
Shadi alireza99 7:5 Hokm 1 Hokm 3
Shadi alireza99 7:5 Hokm 1 Hokm 3
Shadi alireza99 7:5 Hokm 1 Hokm 3
Shadi alireza99 7:5 Hokm 1 Hokm 3
Shadi alireza99 0:7 Hokm 1 Hokm 3
Shadi Hokm 2 7:5 Hokm 1 Hokm 3
Scores:
Total: 6335
This week: 86

Playing Speed: 3.92594 (s)

This week Plays
Total Games: 280
Win: 162 (58%)
Lost: 117 (42%)
Leave: 1 (0%)

All Plays
Total Games: 15498
Win: 9419 (61%)
Lost: 5987 (39%)
Leave: 92 (1%)

Scores 2013:
Score: 0
HokmBuzz.Com - All rights reserved - Feedback - Privacy Policy